مقاله بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای جامد تولیدی از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی شهر بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای جامد تولیدی از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی شهر بابل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمایشگاه
مقاله پسماند جامد
مقاله زباله عفونی
مقاله بابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: عمویی عبدالایمان
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنیا حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح سیده حوریه
جناب آقای / سرکار خانم: مکاری بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پسماندهای جامد آزمایشگاهی بخش مهمی از مواد زاید جامد شهری هر جامعه را تشکیل داده و حاوی عوامل میکروبی و شیمیایی بیماری زا و اشیای نوک تیز بوده که سلامت کارکنان، بیماران و مراجعه کنندگان به آزمایشگاه ها را در معرض خطر قرار می دهد. این مطالعه با هدف بررسی کمی و کیفی مواد زاید جامد تولیدی از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی شهر بابل در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است.
روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی، در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی شهر بابل انجام گردید. در این بررسی، از ۲۲ آزمایشگاه تشخیص پزشکی شهر بابل، ۱۲ آزمایشگاه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و از هر آزمایشگاه، کلیه مواد زاید جامد تولیدی، در ۳ روز متوالی یک هفته، بر حسب کیفیت و پتانسیل خطرزایی به ۴ گروه زباله های عفونی، زباله های شیمیایی سمی و خطرناک، اشیای نوک تیز و زباله های معمولی جداسازی شده و مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز فیزیکی و توزین اجزای زباله های معمولی مراکز منتخب بر حسب نوع پسماند با استفاده از ترازوی دیجیتالی انجام گردید.
یافته ها: میانگین میزان پسماند جامد تولیدی از هر آزمایشگاه ۱۹۳٫۷۵ کیلوگرم در ماه بوده که ۳۸٫۶۷ درصد آن به زباله معمولی، ۵۱٫۹۲ درصد به زباله عفونی، ۴٫۶۴ درصد به زباله شیمیایی خطرناک و ۴٫۷۷ درصد به زباله نوک تیز مربوط می گردد. در آنالیز فیزیکی زباله معمولی، میانگین درصد اجزای موجود شامل پسماند غذایی، کاغذ و کارتن، پلاستیک، شیشه، فلز و اجزای دیگر به ترتیب ۳۷٫۵، ۳۳٫۰۶، ۲۵٫۴، ۲٫۴۲، ۱٫۲۱ و ۰٫۴۱ بدست آمد. میزان کمینه و بیشینه پسماند جامد تولیدی به ترتیب ۱٫۰۳ و ۱۶٫۵۰ کیلوگرم در روز و میانگین سرانه کل زباله به ازای هر مراجعه کننده ۰٫۰۷ کیلوگرم در روز می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به میزان زیاد پسماندهای عفونی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و با عنایت به خطرزایی این گونه مواد زاید، نظارت دقیق و مستمر بر نحوه مدیریت این گونه مواد زاید جهت تامین، حفظ و افزایش سطح سلامت کارکنان، بیماران و کلیه مراجعه کنندگان به آزمایشگاه ضروری خواهد بود.