مقاله بررسی کانی سازی اپی ترمال سولفیداسیون متوسط آنومالی ۴ کانسار گلوجه (شمال زنجان)، بر اساس خصوصیات کانه نگاری، دگرسانی و ژئوشیمی سیال کانه ساز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در زمین شناسی اقتصادی از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی کانی سازی اپی ترمال سولفیداسیون متوسط آنومالی ۴ کانسار گلوجه (شمال زنجان)، بر اساس خصوصیات کانه نگاری، دگرسانی و ژئوشیمی سیال کانه ساز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات پایه و گرانبها
مقاله دگرسانی گرمابی
مقاله ژئوشیمی
مقاله سیالات درگیر
مقاله اپی ترمال سولفیداسیون متوسط(IS)
مقاله گلوجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: چقانه نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: طالع فاضل ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانی سازی فلزات پایه (مس، سرب و روی) و گرانبها (نقره±طلا) آنومالی ۴ کانسار گلوجه با میزبان سنگهای آتشفشانی و نیمه نفوذی ائوسن-الیگوسن در بخش مرکزی پهنه طارم- هشتجین رخ داده است. سنگهای آتشفشانی، آتشفشانی- تخریبی و نیمه نفوذی با ترکیب بازیک تا حدواسط متشکل از آندزیت، آندزیت بازالت، تراکی آندزیت، داسیت و توف ها دارای بیشترین فراوانی در منطقه بوده که دارای خصوصیات سری ساب آلکالن تا کالک آلکالن غنی از پتاسیم هستند. کانی سازی در منطقه با عیار متوسط طلا (۰٫۱۵ ppm)، نقره (%۰٫۲۴)، مس (%۰٫۶)، روی (%۴) و سرب (%۶)، در دو رگه کوارتز- سولفیدی اصلی ( AوB ) دارای امتداد شمال غرب- جنوب شرقی با ساخت و بافت های نواری، برشی، رگه- رگه چه ای و پرکننده فضای خالی و محتوای سولفیدی ۵ تا %۶۰ متشکل از کانه های اصلی گالن، اسفالریت، کالکوپیریت و پیریت صورت گرفته است. مطالعات SEM، حاکی از وجود مقادیر نقره (۰٫۴۷ تا % .wt 0.66) و کادمیم (۰٫۳۳ تا % .wt 0.72) در ساختمان گالن و آهن (۰٫۲۳ wt.%Fes) در ترکیب اسفالریت است. دگرسانیهای گرمابی فیلیک (کوارتز- سریسیت- پیریت)، آرژیلیک حدواسط (کوارتز- ایلیت/ مسکویت) و سیلیسیک، دگرسانیهای همراه کانی سازی بوده که در آن به ترتیب زوج عناصر کادمیم- روی (۰٫۸۶)، کادمیم- سرب (۰٫۸۲)، سرب- نقره (۰٫۸۰)، طلا- نقره (۰٫۷۵)، سرب- روی (۰٫۷۰) و کادمیم- بیسموت (۰٫۷۴) دارای بیشترین همبستگی ژئوشیمیایی در رگه های کوارتز- سولفیدی کانه دار هستند.
مطالعه میانبارهای سیال دو فازی مایع و بخار رگه های کانه دار، حاکی از تغییرات دمای همگن شدن میانبار به فاز مایع(Th1v®۱)، بین ۲۲۳ تا ۲۸۷oCو شوری ۶٫۵ تا ۱۷ درصد معادل نمک طعام (در میزبان کوارتز) و دمای همگن شدن ۱۷۵ تا۲۴۴oC و شوری ۱٫۵ تا ۱۲ درصد معادل نمک طعام (در میزبان اسفالریت) است. تغییرات دمای اولین نقطه ذوب یخ (Tfm) در میانبارهای سیال میزبان اسفالریت رگه کوارتز- سولفیدی کانه دار، بین ۲۳- تا -۱۸oC در سامانه NaCl–H2O است.
در آنومالی ۴ کانسار گلوجه، خصوصیاتی نظیر ساخت و بافتهای رگه ای- برشی و نواری، حضور کانیهای دگرسان ایلیت/ مسکویت به همراه فراوانی کانه های گالن، اسفالریت و مقادیر کم کالکوپیریت و تنانتیت، دما و شوری متوسط تا پایین سیال کانه ساز، عمق کم کانی سازی و ترکیب آهن دار اسفالریت های منطقه، دارای شباهت با کانسارهای رگه ای اپی ترمال نقره و فلزات پایه سولفید متوسط (IS) است که احتمالا می تواند با ذخایر پورفیری مس- طلا در عمق مرتبط باشد.