مقاله بررسی کارکرد روایی دو حکایت از الهی نامه عطار بر اساس نظریه گرمس و ژنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در جستارهای زبانی از صفحه ۱۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کارکرد روایی دو حکایت از الهی نامه عطار بر اساس نظریه گرمس و ژنت
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الهی نامه
مقاله عمل روایت
مقاله الگوی گرمس
مقاله کانون روایت
مقاله ژنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی علی
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد ویدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژولین گرمس (۱۹۱۷- ۱۹۹۲م) روایت شناسی ساختارگرا است که در زمینه روایت شناسی با ارائه الگوهای معین و ثابت، به منظور بررسی انواع مختلف روایت، تلاش های فراوانی انجام داده و روایت شناسی را بر اساس ریخت شناسی حکایت پراپ استوار نموده است.
در این مقاله الهی نامه عطار بر اساس نظریه های جدید ادبی از جمله «روایت شناسی ساختارگرا»، الگوهای «معناشناسانه گرمس» و «شکل شناسانه ژنت»، مورد تحقیق قرار گرفته است و کارکرد روایی دو حکایت: زن صالحه و دختر کعب و عشق او، بر مبنای الگوی روایت شناسی گرمس تحلیل و تفسیر شده تا ضمن شناسایی موقعیت های متن روایی، بر اساس نظریه کانون روایت ژنت، به بررسی الگوی پیرنگ، الگوی کنشی (شش کنشگر: کنش گزار (فرستنده) / کنش پذیر (گیرنده)، کنشگر (فاعل) / مفعول (شیء ارزشی) و کنش یار (یاری رسان) / ضد کنش (بازدارنده) و همچنین میزان قابلیت تحلیل دو حکایت بالا از طریق مربع معنایی، پرداخته شود.
هدف از ارائه این مقاله، بررسی ویژگی های روایی و رابطه راوی «روایت پرداز» و «کنشگر» در دو حکایت یاد شده؛ مبتنی بر نگرش ساختارگرایانه گرمس و ژنت است.