مقاله بررسی کارکردهای مدیریتی در مدیران سازمان مدار، موقعیت مدار و رابطه مدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کارکردهای مدیریتی در مدیران سازمان مدار، موقعیت مدار و رابطه مدار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت
مقاله کارکردهای مدیریتی
مقاله سبک های مدیریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرم افروز محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و با هدف بررسی کارکردهای مدیریتی در هر یک از سبک های سازمان مدار، فرد مدار و رابطه مدار انجام شده است. نمونه آماری، ۳۲۲ نفر شامل ۱۷ مدیر از ۱۷ منطقه آموزش و پرورش شهر تهران و ۳۰۵ نفر از کارکنان مناطق نامبرده است. ابزار اندازه گیری شامل یک پرسش نامه محقق ساخته ۲۴ سوالی با طیف لیکرتی است و از تحلیل واریانس یکراهه و مقایسه های پس از تجربه (توکی) برای بررسی جداگانه هر کارکرد در هر سبک استفاده شده است. طبق نتایج، بیشترین کاربرد برنامه ریزی در مدیران سازمان مدار و کمترین میزان آن مربوط به مدیران رابطه مدار است. کارکرد سازماندهی در مدیران سازمان مدار بیش از سایر مدیران بکار می رود. کارکرد تصمیم گیری در مدیران سازمان مدار بیش از موقعیت مدار و رابطه مدار است و مدیران سازمان مدار نسبت به سایر مدیران، توجه بیشتری به کارکرد کنترل دارند.