مقاله بررسی کارکردهای سیستم گلستان دانشگاه تهران از دیدگاه کارشناسان آموزش پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کارکردهای سیستم گلستان دانشگاه تهران از دیدگاه کارشناسان آموزش پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد ارزیابی
مقاله تجزیه و تحلیل
مقاله سیستم گلستان
مقاله شاخص های ارزیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: جندقی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقگویان زلفا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی اصل زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق سنجش کیفیت سیستم گلستان دانشگاه تهران است، که پس از شناسایی ضعف های آن، در جهت بهبود سیستم اقدام شود. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری را کارشناسان آموزش پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران تشکیل داده اند. در این تحقیق پس از شناسایی معیارها و شاخص های ارزیابی سیستم های جامع آموزشی، سیستم گلستان دانشگاه تهران را بر اساس این معیارها و شاخص ها ارزیابی و تجزیه و تحلیل شد. برای گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، تدوین مبحث های نظری تحقیق و شناسایی ابعاد و شاخص ها از مطالعه کتابخانه ای استفاده شد. ابعاد شناسایی شده عبارت اند از محتوا، انعطاف پذیری، ساختار تشکیلاتی، سهولت کاربری، خدمات کاربری و شکل ظاهری. برای سنجش وضعیت این ابعاد در سیستم گلستان دانشگاه تهران پرسشنامه ای تدوین شد که روایی و پایایی آن تایید شد. در تجزیه و تحلیل داده ها، برای بررسی وضعیت ابعاد و شاخص ها از آزمون آماری تی استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار تشکیلاتی و سهولت کاربری وضعیت متوسط دارند؛ وضعیت انعطاف پذیری، خدمات کاربری و شکل ظاهری نامطلوب است؛ و محتوا وضعیت مطلوب دارد.