مقاله بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۷ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۶۰ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربست
مقاله کاربست تحقیقات آموزشی
مقاله روش های کاربست
مقاله موانع کاربست
مقاله شیوه های اطلاع رسانی کاربست
مقاله موانع پژوهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائدی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: آهنچیان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، میزان اطلاع از تحقیقات انجام شده، روش های اطلاع از نتایج، روش های کاربست نتایج و موانع کاربست یافته های پژوهشی بررسی شده است. نمونه این پژوهش را ۶۸ نفر از کارشناسان بخش های مختلف مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران تشکیل دادند که از آنها در مورد ۴۱ مورد از عناوین تحقیقاتی انجام شده در یک دوره معین (نمونه دوم) در زمینه چهار سوال اصلی پژوهش پرسش شده بود، روش نمونه گیری در جامعه اول، تصادفی ساده بود و برای نمونه دوم به علت محدود بودن عناوین تحقیقاتی کل جامعه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود و برای تحلیل داده های گردآوردی شده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های استنباط آماری (x2) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ۱۲٫۲۵ درصد از نمونه آماری از تحقیقات انجام شده مطلع هستند که ۴۵ درصد از آنها از طریق نامه رسمی سازمان، ۳۵ درصد از طریق مجلات تخصصی، ۵ درصد از طریق رسانه های عمومی، ۴۲٫۵ درصد از طریق خبرنامه های داخلی، ۴۰ درصد از طریق چکیده تحقیقات، ۲۷٫۵ درصد از طریق شرکت در سمینارها از تحقیقات انجام شده مطلع شده اند. مهم ترین موانع کاربست را نبود ارتباط متقابل بین مسوولان و پژوهشگران ۶۰٫۳ درصد، حاکم نبودن روحیه علمی بر افراد و فضای سازمان ۵۱٫۵ درصد، عدم پیگیری مسوولان ۴۷٫۱ درصد، کمبود منابع مالی ۴۷٫۱ درصد و ضعف بنیه علمی مسوولان ۳۲٫۸ درصد تشکیل می دهد.