مقاله بررسی کاربرد سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر ویژگی های کمی، کیفی٬ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سویا در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۷۵ تا ۳۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی کاربرد سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر ویژگی های کمی، کیفی٬ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سویا در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم های آنتی اکسیدان
مقاله صفات فیزیولوژیکی
مقاله تنش خشکی
مقاله سوپرجاذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدی مقدم حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کود دامی و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه سویا آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و درسه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل عامل آبیاری در دو سطح (آبیاری معمول و قطع آبیاری از مرحله تشکیل غلاف)، عامل دوم کود دامی در سه سطح (عدم مصرف، ۱۵ و  30تن در هکتار کود دامی) و عامل سوم سوپرجاذب در دو سطح (عدم مصرف و مصرف سوپرجاذب) بود. عامل آبیاری در کرت اصلی و عوامل کود دامی و سوپرجاذب به صورت فاکتوریل در داخل کرت های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عامل آبیاری تاثیر معنی داری برعملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و آنزیم های آنتی اکسیدانت داشت. اثر متقابل سه گانه آبیاری، کود دامی و سوپرجاذب نیز تاثیر معنی داری بر کلروفیل a، a+b، آنزیم های آنتی اکسیدانت، هدایت الکتریکی برگ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک داشت. در شرایط تنش خشکی، تمام ویژگی های گیاه تحت تاثیر قرار گرفت و در مقایسه با شرایط آبیاری معمول کاهش یافت. در وضعیت تنش کم آبی، ویژگی های فیزیولوژیک گیاه کاهش یافت در حالیکه ویژگی های بیوشیمایی آن افزایش نشان داد. نتایج نشان داد که تنش کم آبی در حالی که فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت را بالا می برد، باعث کاهش عملکرد دانه و هدایت الکتریکی برگ می شود. در مقابل کاربرد سوپرجاذب و کود دامی تاثیر مثبتی بر عملکرد دانه و بهبود هدایت الکتریکی برگ داشته است. نتایج نشان داد زمانی که گیاهان به طور کامل آبیاری شوند، سوپر جاذب و کود دامی (۳۰ تن در هکتار) باعث افزایش عملکرد دانه می شوند. کاربرد سوپرجاذب در شرایط تنش کم آبی نسبت به شرایط آبیاری مطلوب تاثیرگذارتر بود. در نهایت می توان به این نتیجه رسید که سوپرجاذب و کود دامی می توانند باعث بهبود شرایط رشد گیاه سویا در شرایط تنش کم آبی شوند.