مقاله بررسی کاربرد سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد کمی وکیفی تریتیکاله در رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی کاربرد سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد کمی وکیفی تریتیکاله در رشت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیتروژن
مقاله فسفر
مقاله تریتیکاله
مقاله عملکرد علوفه تر و خشک
مقاله پروتئین خام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی پاشاکی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: میرهادی سیدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شهدی کومله عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات مرفولوژی و عملکرد کمی وکیفی تریتیکاله رقم جوانیرو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ اجرا گردید. عامل اول شامل مقادیر کود نیتروژن خالص در پنج سطح صفر، ۵۰، ۱۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار از منبع اوره و عامل دوم مقادیر کود فسفر خالص در چهار سطح صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر فسفات معمولی به عنوان تیمارهای مورد بررسی منظور شدند. نتایج تجزیه واریانس بیانگر تفاوت معنی داری بین مقادیر مختلف کود نیتروژن و فسفر وهمچنین اثر متقابل آنها از نظر عملکرد علوفه تر و خشک، تعداد پنجه، ارتفاع و پروتئین خام بود. بین مقادیر نیتروژن، میزان ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین ارتفاع با میانگین ۱۰۴٫۹ سانتی متر، تعداد پنجه ۱۱٫۲، عملکرد علوفه تر ۲۲۱۶۶٫۷ کیلوگرم در هکتار و عملکرد علوفه خشک ۵۶۰۴٫۳ کیلوگرم در هکتار را دارا بود. در بین مقادیر فسفر، میزان ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داری نبود. بیشترین ارتفاع با میانگین ۹۱٫۷ سانتی متر، تعداد پنجه ۸٫۴، عملکرد علوفه تر ۱۷۱۵۳٫۳ کیلوگرم در هکتار مربوط به ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر و میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار عملکرد علوفه خشک با میانگین ۴۳۱۲٫۹ کیلوگرم در هکتار را به خود اختصاص دادند. مقدار ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میانگین ۱۷٫۳۹% بیشترین میزان پروتئین خام را به خود اختصاص داد . در بین مقادیر کود فسفر نیز، مصرف ۱۰۰ و۱۵۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب با میانگین های ۱۴٫۳۹ و ۱۴٫۷۸% بیشترین میزان پروتئین خام را داشتند که اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. با توجه به نتایج حاصل، مقدار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دلیل افزایش عملکرد علوفه و پروتئین خام و مقدار ۱۰۰ کیلوگرم فسفر به دلیل افزایش عملکرد علوفه تر و خشک و پروتئین خام علوفه و صرفه جویی در مصرف کود برای کشت تریتیکاله رقم جوانیرو در اراضی شالیزاری رشت مناسب به نظر می رسد.