مقاله بررسی کارایی همزیستی مایکوریزا و سودوموناس در سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی همزیستی مایکوریزا و سودوموناس در سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله سودوموناس
مقاله فسفر
مقاله مایکوریزا
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابائی خمارکی مهریه
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجالی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: گل زردی فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر کاربرد مایکوریزا و سودوموناس در سطوح مختلف فسفر بر عملکر د و اجزای عملکرد آفتابگردان، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد تاکستان انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در ۴ تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل کاربرد فسفر در سه سطح (۰، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار)، مایکوریزا در دو (سطح کاربرد و عدم کاربرد) و سودوموناس در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد) بودند. نتایج بدست آمده مشخص نمود که با افزایش مصرف فسفر و کاربرد مایکوریزا، وزن خشک گیاه و عملکرد دانه به ترتیب (۶۵۴٫۷۵ گرم، ۴۳۰۰ کیلو گرم و ۵۵۵٫۵۲ گرم، ۴۲۸۳ کیلو گرم در هکتار) و نیز ارتفاع ساقه و وزن صد دانه به طور معنی دار افزایش یافت. همچنین کاربرد سودوموناس سبب افزایش وزن خشک گیاه (۵۹۱٫۳۶ گرم) گردید ولی بر سایر صفات تاثیر معنی دار نداشت. همچنین اثرات متقابل فسفر و مایکوریزا بر ارتفاع ساقه، عملکرد دانه (۴۶۵۶ کیلوگرم در هکتار) و وزن خشک (۷۳۱٫۵۸ گرم) گیاه معنی دار بود. در بین صفات فقط وزن خشک گیاه (۹۰۸٫۷۷ گرم) تحت تاثیر اثرات متقابل سه گانه قرار گرفت. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که کاربرد مایکوریزا همراه با مصرف سطح سوم فسفر بر اکثر صفات مورد بررسی اثر افزایشی داشته و به عنوان تیمار برتر معرفی می شود.