مقاله بررسی کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف باکتری های بیماری زا از فاضلاب بیمارستانی پیش از تخلیه به آب های پذیرنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۲۵۳ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف باکتری های بیماری زا از فاضلاب بیمارستانی پیش از تخلیه به آب های پذیرنده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترود آلومینیوم
مقاله انعقاد الکتریکی
مقاله تصفیه فاضلاب
مقاله فاضلاب بیمارستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خشیج مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانیان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به رشد فزاینده جمعیت و گسترش صنعت کشاورزی درسال های اخیر، تصفیه فاضلاب ها کاری اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی و الکترودهای آلومینیوم اقدام به حذف باکتری های موجود در فاضلاب بیمارستانی گردید.
روش بررسی: مطالعه حاضر مطالعه مقطعی در مقیاس آزمایشگاهی و در سیستم ناپیوسته می باشد که برای بررسی درصد حذف توده باکتری ها در فاضلاب بیمارستانی به وسیله جریان مستقیم الکتریکی روی فاضلاب بیمارستانی انجام گرفت. در این تحقیق تاثیر متغیرهای ولتاژ (۱۰، ۲۰، ۳۰ ولت)، و زمان (۱۰، ۲۰، ۳۰ دقیقه) و نوع الکترود (آلومینیوم) بر کارایی حذف باکتری ها ارزیابی گردید.
یافته ها: نتایج برآمده از آزمایش ها نشان داد که با افزایش زمان تماس و ولتاژ، کارایی حذف به سبب تولید سریع محصولات ناشی از هیدرولیز افزایش می یابد. همچنین تغییرات زمان و ولتاژ می تواند آثار متفاوتی بر کارایی حذف توده باکتری ها داشته باشد.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که انعقاد الکتریکی روش سریع برای حذف باکتری ها از فاضلاب بیمارستانی می باشد.