مقاله بررسی کارایی علف کش های جدید و قدیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی علف کش های جدید و قدیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسرت
مقاله آپیروس
مقاله تاپیک
مقاله توتال
مقاله شوالیه
مقاله علف کش
مقاله گرانستار
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به بروز پدیده مقاومت به سموم در کشور تاثیر مصرف سموم علف کش های دو منظوره توتال، آسرت، آپیروس و شوالیه و ارزیابی کارائی آنها در مقایسه با علف کش های متداول تاپیک+گرانستار بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه ایلام در سال زراعی ۹۰-۸۹ بررسی گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۶ تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون مصرف علف کش)، آپیروس با دز مصرفی 6.26 گرم در هکتار، شوالیه با دز مصرفی ۴۰۰ گرم در هکتار، آسرت با دز مصرفی ۲٫۵ لیتر در هکتار، توتال با دز مصرفی ۴۰ گرم در هکتار، تاپیک+گرانستار با دز مصرفی۰٫۸  لیتر + ۲۵ گرم در هکتار بود. همراه آپیروس و شوالیه و توتال سیتوگیت به صورت دو درهزار مصرف گردید، نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد کنترل علف های هرز پهن برگ به ترتیب به تیمارهای توتال و آپیروس متعلق بود. همچنین بیشترین و کمترین درصد کنترل علف های هرز کشیده برگ به ترتیب به تیمارهای توتال و آسرت تعلق گندم در تیمار توتال بیشترین و در تیمار آسرت کمترین عملکرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت را دارا بود. لذا با توجه به این که استفاده مداوم از اختلاط دو علف کش تاپیک+گرانستار باعث بروز بیوتیپ های مقاوم به این علف کش ها در بین علف های هرز منطقه شده است با توجه به نتایج این آزمایش می توان به ترتیب علف کش های توتال و شوالیه را جایگزین مناسبی برای مخلوط دو علف کش تاپیک+گرانستار دانست.