مقاله بررسی کارایی شاخص های ارزیابی عملکرد در رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی شاخص های ارزیابی عملکرد در رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق سرمایه گذاری مشترک
مقاله شاخص های ارزیابی عملکرد
مقاله بیشینه افت ارزش
مقاله شارپ
مقاله ترینر
مقاله جنسن
مقاله کالمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمیان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: امیرحسینی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی اختر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به دنبال رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از شاخص های ارزیابی عملکرد و بررسی میزان کارایی این شاخص ها می باشد. بدین منظور علاوه بر شاخص های رایج مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی در ارزیابی عملکرد (شارپ، ترینر و جنسن)، شاخص کالمار که مبتنی بر مفهوم بیشینه افت ارزش می باشد نیز محاسبه شده و رتبه بندی های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته اند. از آنجا که آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن توزیع بازده روزانه صندوق ها را تایید نمی کند، با کمک آزمون های ناپارامتری اسپیرمن و فریدمن مشخص گردید که بین رتبه بندی های انجام شده همبستگی معناداری دیده شده و رتبه بندی حاصل از شاخص های مورد نظر تفاوت معناداری با هم ندارند. لذا جهت بررسی میزان کارایی شاخص ها، عملکرد صندوق ها در یک دوره ۴ ساله ارزیابی شده و در یک دوره ۱٫۵ ساله نتایج این ارزیابی بررسی گردید. بدین منظور ابتدا ضریب همبستگی پیرسون بین رتبه بندی های اولیه و نتایج واقعی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با ایجاد دو پرتفوی ابتکاری میزان کارایی رتبه بندی ها در تشخیص کلی رتبه واقعی و نیز رتبه های برتر مورد سنجش قرار گرفت. در این بین شاخص های جنسن و کالمار بهترین کارایی را جهت رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک نشان می دهند