مقاله بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۴۳۲ تا ۴۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زهکش های زیرزمینی
مقاله جریان عمودی
مقاله پوشش پلاستیک
مقاله عمق سطح ایستابی
مقاله بار رسوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نظری علی
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاتباراحمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاتباراحمدی میرخالق
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی مازندرانی قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حرکت رو به پایین آب به سمت زهکش، نسبت به جریان های افقی و شعاعی تاثیر بیشتری بر حرکت ذرات خاک به طرف پوشش زهکشی دارد. در این تحقیق، با نصب یک سیستم زهکشی زیرزمینی متشکل از سه زهکش به فاصله ۲۰ متر و عمق ۱٫۵ متر در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، اثر حذف جریان مستقیم آب از روی زهکش به درون آن بر سطح ایستابی و دبی زهکش ها بررسی شد. با قرار دادن لایه ای از پلاستیک روی پوشش شن زهکش میانی، از ورود مستقیم جریان عمودی به داخل زهکش جلوگیری شد. برای بررسی تغییرات عمق سطح ایستابی، چاهک هایی در داخل ترانشه زهکش و به فواصل ۰٫۵، ۱٫۵، ۵ و ۱۰ متر از هر زهکش در فواصل ۵، ۱۵، ۲۵، ۳۵، ۴۵ و ۵۵ متر از نهر کلکتور حفر گردید. از ابتدای اردیبهشت تا پایان آذر ۱۳۹۰، عمق سطح ایستابی و دبی زهکش ها اندازه گیری شد. میانگین دبی زهکش فاقد پلاستیک (زهکش A)، به میزان ۱۲ درصد بیشتر از میانگین دبی زهکش دارای پلاستیک (زهکش B) بود. میانگین عمق سطح ایستابی در کلیه چاهکهای داخل ترانشه زهکش A، ۹٫۱ سانتی متر بیشتر از مقدار متناظر زهکش B بود. همچنین، میانگین عمق سطح ایستابی در فاصله ۰٫۵، ۱٫۵ و ۵ متری از زهکش A به ترتیب حدود ۵٫۲، ۲٫۹ و ۰٫۰۵ سانتی متر بیشتر از مقادیر متناظر زهکش B بود. رسوب خروجی از زهکش A،۷۴ درصد بیشتر از مقدار آن در زهکش B بود که نشان دهنده نقش قابل توجه جریان ورودی از روی لوله زهکش در انتقال رسوب به درون زهکش می باشد.