مقاله بررسی کارایی جمعیت میکروبی لجن فعال در حذف فلزات سنگین شیرابه ی کمپوست در دو راکتور بسته با رشد چسبیده و معلق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی جمعیت میکروبی لجن فعال در حذف فلزات سنگین شیرابه ی کمپوست در دو راکتور بسته با رشد چسبیده و معلق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلاینده های شیمیایی آب
مقاله فاضلاب
مقاله فلزات سنگین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی جوینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمند مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تدینی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده مقدمه: با توسعه صنایع وگسترش شهر نشینی، میزان زباله های شهری افزایش می یابد. چنان چه شیرابه زباله ها، به منابع آب و خاک راه یابد، تعادل زیستی محیط مختل گشته، فلزات سنگین در زنجیره غذایی تجمع یافته، در نتیجه حیات آبزیان و انسان به خطر می افتد. هدف: تعیین کارایی سیستم زیستی با رشد معلق و چسبیده درحذف فلزات سنگین شیرابه انجام گردید. مواد و روش ها: این تحقیق یک نوع مطالعه بنیادی-کاربردی بود. برای ارزیابی کارایی سیستم زیستی با رشد معلق و چسبیده، از شیرابه خام ورودی تصفیه خانه کارخانه کود آلی گیلان نمونه گیری شد و در مقیاس آزمایشگاهی در مجاورت با لجن فعال تصفیه خانه صنعتی در دو راکتور ناپیوسته به مدت ۳۶۰ ساعت هوادهی انجام شد. متغیرهای BOD5،COD ،MLSS و میزان فلزات سنگین، قبل و بعد از هر مرحله هوادهی، بر اساس روش های مندرج در کتاب استاندارد متد اندازه گیری گردید.
نتایج: نتایج نشان داد که طی ۷۲ ساعت هوادهی در روش رشد چسبیده، بیشترین راندمان حذف
BOD5 و COD به ترتیب برابر با ۸۰ و ۲۸.۷۸ درصد بود. کارایی حذف فلزات طی ۴۸ ساعت هوادهی برای سیستم با رشد چسبیده به ترتیب Pb>Fe>Mn>Co>Zn>Hg>Mg>Cu>Cr>Ni>Cd>V و برای رشد معلق به ترتیبpb>Mn>Fe>Zn>Cu>Mg>Co>Hg<Cr<Ni>V>cd حاصل گردید.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سیستم زیستی با رشد چسبیده دارای کارایی مناسبی در حذف فلزات سنگین،
BOD5 و COD از شیرابه کمپوست است