مقاله بررسی کارایی، منافع و پیچیدگی های ناشی از کاربرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی: دیدگاه پزشکان مراکز آموزشی درمانی ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مدیریت سلامت از صفحه ۱۶ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی، منافع و پیچیدگی های ناشی از کاربرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی: دیدگاه پزشکان مراکز آموزشی درمانی ارومیه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم های اطلاعات بیمارستانی
مقاله پزشکان
مقاله پیاده سازی
مقاله ارزشیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی بهلول
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جبرائیلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فضل الهی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پیآمد بسیاری از پیاده سازی های سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی همه انتظارات پیش بینی شده تصمیم گیرندگان و کاربران را بر آورده ننموده و یا در اجرای آنها به شکست انجامیده است. این مطالعه با هدف سنجش دیدگاه پزشکان نسبت به سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستانهای دولتی شهرستان ارومیه انجام یافته است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی تحلیلی و مقطعی انجام شده است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شد و گرد آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. و برای تحلیل فرضیات و اهداف از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون کای دو استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بر اساس نظر پزشکان، بین کارایی مورد انتظار از سیستماطلاعات بیمارستانی  و میزان آشنایی با فناوری اطلاعات رابطه معنی دار (p=0.000) وجود دارد و همچنین با سن نیز رابطه معنی دار (p=0.008) وجود دارد. رابطه بین پیچیدگی های ناشی از استفاده اطلاعات بیمارستانی و آشنایی با فناوری اطلاعات (p=0.000) معنی دار است. همچنین بین پیچیدگی های ناشی از استفاده سیستم های اطلاعات بیمارستانی با سن نیز رابطه معنی دار (p=0.49) وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش کلیدی پزشکان و اهمیت استفاده ازسیستم های اطلاعات، ضرورت آشنایی با فناوری اطلاعات احساس می شود. لذا پیشنهاد می گردد جهت بستر سازی در بیمارستانها به منظور به کارگیری بهینه فناوری اطلاعات، مشوق های لازم و به منظور استفاده درست دوره های آموزشی برای پزشکان برگزار گردد.