مقاله بررسی کارآیی نانوتیوب های کربنی چند جداره در حذف رنگ ۲- نفتول نارنجی از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی کارآیی نانوتیوب های کربنی چند جداره در حذف رنگ ۲- نفتول نارنجی از محلول های آبی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کربن
مقاله نانوتیوب ها
مقاله ۲- نفتول
مقاله رنگ
مقاله پساب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیده پروین
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: نانوتیوب های کربنی به عنوان جاذب مورد توجه هستند. پساب های رنگی باید تصفیه شوند تا خطرات زیست محیطی کاهش یابد.
هدف: مطالعه به منظور تعیین کارآیی نانوتیوب های کربنی چند جداره در جذب رنگ ۲- نفتول نارنجی از محلول های آبی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال ۱۳۹۱ در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شد. اثر زمان تماس، pH، شدت اختلاط، غلظت اولیه رنگ و دوز نانوتیوب ها در حذف رنگ بررسی شد. نمونه ها با دو بار تکرار مورد آزمون قرار گرفتند و مدل های مختلف ایزوترم و سرعت واکنش جذب از طریق مقایسه ضریب تعیین تحلیل شدند.
یافته ها: حداکثر جذب رنگ در ۳۰ دقیقه اول و ظرفیت جذب سطحی رنگ ۲٫۷۶ میلی گرم بر گرم بود. با کاهش غلظت اولیه رنگ از ۱۰۰ به ۲۵ میلی گرم در لیتر، کارآیی حذف از %۸۷ به %۹۷٫۲ افزایش یافت و با افزایش جاذب از ۰٫۰۵ به ۰٫۴ گرم، کارآیی حذف از %۷۰٫۷ به %۹۴٫۸ افزایش یافت. سرعت واکنش از معادله درجه دوم کاذب و ایزوترم از مدل فروندلیچ تبعیت کرد و حداکثر کارآیی حذف %۹۷٫۲ بود.
نتیجه گیری: نانوتیوب های کربنی چند جداره به دلیل عملکرد قابل توجه می توانند جهت حذف رنگ ۲- نفتول نارنجی موثر باشند.