مقاله بررسی کارآیی حذف یون های کادمیوم ازمحیط آبی باکربن فعال تولیدی از تایرهای فرسوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۵۵۷ تا ۵۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی کارآیی حذف یون های کادمیوم ازمحیط آبی باکربن فعال تولیدی از تایرهای فرسوده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محلول آبی
مقاله کادمیوم
مقاله کربن فعال
مقاله تایرهای فرسوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده ادریس
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کادمیوم (Cd)یکی از انواع اصلی فلزات سنگین می باشد که دارای استفاده گسترده ای در عصر صنعتی امروزه است. این فلز سنگین حتی در مقادیر بسیار کم دارای سمیت بالایی است و می تواند منجر به آسیب های کلیوی، فشار خون بالا، اختلالات اسکلتی و تخریب گلبول های قرمز شود. این مطالعه با هدف تولید کربن فعال از تایرهای فرسوده و کاربرد آن درحذف یون های کادمیوم ازمحلول سنتتیک انجام شد.
مواد و روش ها: دراین تحقیق تجربی کربن فعال پودری مشتق از تایرهای فرسوده (TDAC) در شرایط آزمایشگاهی تهیه شد. مشخصات ساختاری کربن فعال با استفاده از تکنیک های میکروسکوپ الکترونی پویشی مجهز به EDS آنالیز شد. سطح ویژه آن با استفاده از ایزوترم های Brunauer-Emmett-Teller (BET) و Barret-Joyner-Halenda (BJH) محاسبه گردید. در آزمایشات جذب اثر غلظت یون های کادمیوم، pH، زمان تماس و میزان جاذب بر فرآیند جذب در سیستم ناپیوسته بررسی گردید. هم چنین داده های حاصل از آزمایشات جذب با مدل های ایزوترمی فروند لیچ و لانگ مویرتجزیه وتحلیل شدند.
یافته ها:یافته ها نشان می دهد بازده تولید کربن فعال از تایر فرسوده ۳۲ تا ۳۶ درصد می باشد. ساختار کربن فعال تهیه شده (TDAC) در این مطالعه به طور غالب از عنصر کربن تشکیل شده است (۷۶٫۴۸ درصد وزنی). میزان سطح ویژه آن به روش BET و BJH به ترتیب ۱۸۵٫۰۴۶ m2/gr و ۱۴۶٫۴۴۶ m2/gr می باشد. در آزمایشات جذب افزایش میزان کربن فعال منجر به کاهش مقدار حداکثر مقدار جذب شده (qmax) می شود هم چنین میزان جذب کادمیوم دو ظرفیتی با افزایشpH افزایش می یابد. داده های آزمایشات جذب از مدل ایزوترم جذب فروندلیچ تبعیت می کند (R2=0.9987) و qmax برابر با ۸۳٫۳۳ mg/gr بوده است.
نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان می دهد تولید کربن فعال از تایرهای فرسوده می تواند دارای منافع اقتصادی و زیست محیطی باشد و به عنوان یک روش مناسب جهت باز یافت تایرهای فرسوده مطرح باشد. کربن فعال تولیدی از تایرهای فرسوده کارآیی بالایی در حذف کادمیوم از محیط های آبی دارد.