مقاله بررسی ژن qnrA در جدایه های اشریشیا کلی مقاوم به کینولون جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان خرم آباد در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۴۸۸ تا ۴۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ژن qnrA در جدایه های اشریشیا کلی مقاوم به کینولون جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان خرم آباد در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیاکلی
مقاله مقاومت وابسته به پلاسمید به کینولون ها
مقاله ژن qnrA
مقاله سیپروفلوکساسین
مقاله عفونت مجاری ادراری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی اصل یونس
جناب آقای / سرکار خانم: زیبایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزه فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مقاومت به آنتی بوتیک های کینولونی معمولا متعاقب ایجاد جهش در ژن های gyrA و par C رخ می دهد. مقاومت وابسته به پلاسمید نسبت به کینولون ها به طور روزافزون در خانواده انتروباکتریاسه در جهان تعیین هویت می گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین شیوع ژن qnrA در جدایه های اشریشیا کلی مقاوم به کینولون جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان خرم آباد در سال ۱۳۹۱ بوده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ۱۴۰ جدایه اشریشیا کلی از نمونه ادرار جمع آوری شدند. جدایه ها جهت تعیین مقاومت به آنتی بیوتیک های نالیدیکسیک اسید و سیپروفلوکساسین به روش دیسک دیفیوژن مطابق با دستورالعمل استاندارد CLSI مورد غربال گری قرار گرفتند. هم چنین، واکنش PCR جهت بررسی حضور ژن qnrA در جدایه های مقاوم به کینولون مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: از ۱۴۰ جدایه اشریشیا کلی، ۱۱۶ جدایه (۸۲٫۸ درصد) و ۶۳ جدایه (۴۳ درصد) به ترتیب نسبت به آنتی بیوتیک های نالیدیکسیک اسید و سیپروفلوکساسین مقاومت نشان دادند. نتایج نشان داد که ۱۴ جدایه (۱۲٫۱ درصد) از جدایه های مقاوم به نالیدیکسیک اسید و ۹ جدایه (۱۴٫۳ درصد) از جدایه های مقاوم به سیپروفلوکساسین دارای ژن qnrA بودند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فراوانی ژن qnrA در میان جدایه های اشریشیا کلی مقاوم به کینولون در منطقه خرم آباد از میزان نسبتا بالایی برخوردار می باشد. لذا، لزوم بررسی های بیشتر با بهره گیری از تکنیک های دقیق مولکولی و اقدامات جدی پیشگیرانه را می طلبد.