مقاله بررسی ژنوتیپ های برتر خارجی و داخلی گلرنگ از نظر عملکرد دانه و روغن و سایر خصوصیات مهم زراعی در شریط آبیاری محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ژنوتیپ های برتر خارجی و داخلی گلرنگ از نظر عملکرد دانه و روغن و سایر خصوصیات مهم زراعی در شریط آبیاری محدود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ داخلی و خارجی
مقاله عملکرد دانه
مقاله عملکرد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی محمدشریف
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی امیرحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ۴۸ ژنوتیپ داخلی و خارجی گلرنگ به همراه رقم جدید گلدشت به عنوان شاهد در قالب یک طرح لاتیس ساده (۷×۷)، به منظور بررسی وضعیت عملکرد دانه و اجزای آن و همچنین تنوع موجود بین صفات در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مورد مقایسه قرار گرفتند. بین ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات در سطح احتمال ۱% تفاوت معنی داری وجود داشت. نتایج نشان داد رقم گلدشت با عمکرد ۱۷۰۰ کیلوگرم در هکتار دانه و رقم پدیده با ۴۳۳ کیلوگرم روغن در هکتاردر بالاترین و کمترین کلاس آماری قرار گرفتند. ضرایب تغییرات فنوتیپی برای اکثر صفات بالا بود که نشان از تنوع بالای صفات مورد بررسی داشت. نتایج همبستگی های دو به دوی صفات مشخص نمود که بین عملکرد دانه با تعداد غوزه، عملکرد روغن، بیوماس و تعداد شاخه های فرعی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج تجزیه علیت بر روی عملکرد دانه نشان داد تعداد غوزه در بوته اثر مستقیم مثبت و بالا ۰٫۶۱۰ و پس از آن تعداد شاخه های فرعی و تعداد دانه در غوزه با ضرایب مسیر ۰٫۴۸ و۰٫۳۰  اثراتی مثبت و مستقیم بر عملکرد دانه داشتند.