مقاله بررسی ژنتیکی جمعیت های ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر (بندرانزلی) گیلان با استفاده از روش مولکولی میکروستلایت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ژنتیکی جمعیت های ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر (بندرانزلی) گیلان با استفاده از روش مولکولی میکروستلایت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی کیلکای معمولی
مقاله ژنتیک جمعیت
مقاله بخش جنوبی دریای خزر
مقاله میکروستلایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: پورکاظمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: روایی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی کیلکای معمولی در جنوب دریای خزر (استان گیلان) انجام شد. در کل، ۶۰ نمونه از منطقه انزلی در دو فصل بهار و تابستان، جمع آوری شدند. از ۱۵ جفت پرایمر میکروستلایت طراحی شده برای ماهی کیلکای آمریکایی (Alosa sapidissima)، ماهی هرینگ اقیانوس آرام (Clupea pallasi)، ماهی هرینگ اقیانوس اطلس (Clupea harengus) و ماهی ساردین (Sardina pilchardus)، در بررسی DNA ژنومی استخراج شده از باله دمی ماهی کیلکای معمولی استفاده گردید. فراوانی اللی، شاخص RST، FST بر اساس تست AMOVA، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و قابل انتظار، تعادل هاردی – واینبرگ، میزان شباهت و فاصله ژنتیکی آنها با استفاده از نرم افزار uvitec و GenAlex انجام گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که از ۱۵ جفت پرایمر مورد استفاده پنج جفت (Cpa6، Cpa8، Cpa104، Cpa125 و AcaC051) آنها چندشکلی (پلی مورف) نشان دادند و از آنها برای تعیین تمایز ژنتیکی ماهیان بالغ کیلکای معمولی استفاده شد. میانگین اللی آنها در لوکوس ها ۱۴٫۴ (دامنه آن ۵ تا ۲۱ لوکوس) بود. در هر دو فصل بهار و تابستان، الل های اختصاصی در تمامی لوکوس ها مشاهده شدند. میانگین هتروزایگوسیتی قابل انتظار و مشاهده شده به ترتیب ۰٫۸۸۸ و ۰٫۱۵۳ محاسبه شد. در بررسی تعادل هاردی واینبرگ (H-W) تمامی لوکوس ها به طور معنی داری خارج از تعادل هاردی – واینبرگ بودند. بر اساس تست AMOVA میزان RST بین آن دو (Nm=1.96) 0.113 و معنی دار بود (p£۰٫۰۱). میزان فاصله ژنتیکی بین جمعیت ها ۰٫۳۴۴ بدست آمد که نشان دهنده تمایز ژنتیکی بین جمعیت های مورد مطالعه است. این بررسی، مطالعات اولیه مبنی بر وجود جمعیت های متمایز ژنتیکی ماهی کیلکای معمولی در فصل های مختلف دریای خزر (استان گیلان) را نشان می دهد.