مقاله بررسی چند شکلی نشانگرهای ریزماهواره ای INRA135, BM6444 و oarhh35 مرتبط با ژن اینهیبین در گوسفند سنجابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم دامی ایران از صفحه ۸۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی چند شکلی نشانگرهای ریزماهواره ای INRA135, BM6444 و oarhh35 مرتبط با ژن اینهیبین در گوسفند سنجابی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند سنجابی
مقاله اینهیبین
مقاله چند شکلی
مقاله نشانگر ریزماهواره
مقاله BM6444 ،INRA135 ،oarhh35

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: چهارآیین برومند
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی میانجی قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر شناسایی میزان پلی مورفیسم در نشانگر های ریزماهواره ای BM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن اینهیبین در گوسفند سنجابی بود. برای این منظور به طور تصادفی از ۱۰۰ راس (۷۸ میش و ۲۲ قوچ) ایستگاه تحقیقات دامپروری مهرگان کرمانشاه خونگیری به عمل آمد. با استفاده از روش نمکی بهینه یافته نمونه های DNA استخراج شدند. از واکنش زنجیره ای پلی مراز و جفت آغازگرهای اختصاصی جایگاه های ریز ماهواره ای برای تکثیر قطعه های مورد آزمایش استفاده گردید. در این آزمایش برای شناسایی ژنوتیپ های حاصل از روش رنگ آمیزی نیترات نقره و ژل پلی اکریل آمید با درصدهای مختلف برای هر نشانگر استفاده گردید. ژنوتیپ های مشاهده شده به کمک نرم افزارهای Popgene نسخه ۱٫۳۲ و Cervus نسخه ۲ آنالیز گردیدند. نتایج نشان دادند که نشانگر  BM6444چند شکل بوده و ۴ آلل و ۴ ژنوتیپ به ترتیب با فراوانی های (A:0.18, B:0.38, C:0.31, D:0.12) و (AD:0.32, CD:0.18, AB:0.12, BC:0.38) را در بر می گیرد. شاخص چندشکلی (PIC) و تعداد آلل های موثر در این جایگاه به ترتیب ۰٫۶۲ و ۳٫۴۲ بودند. برای نشانگر ریز ماهوارهای INRA135، ۶ آلل با فراوانی های (A:0.21, B:0.25, C:0.21, D:0.09, E:0.11, F:0.19) و سه ژنوتیپ با فراوانی های (BD:0.29, CD:0.27, AB: 0.42) مشاهده گردید. شاخص چندشکلی (PIC) و تعداد آلل های موثر در این جایگاه به ترتیب ۰٫۷۲ و ۵٫۲۱ بودند. در ریزماهواره oarhh35 نتایج نشان دادند که این نشانگر نیز چند شکل بوده و ۳ آلل با فراوانی های (A:0.29, B:0.28, C:0.42) و دو ژنوتیپ با فراوانی های (AB:0.32, BC:0.68) را در بر می گیرد. شاخص چندشکلی (PIC) و تعداد آلل های موثر برای oarhh35 نیز به ترتیب ۰٫۷۱ و ۲٫۴۸ بودند.