مقاله بررسی چالش ها و فرصت های ترویج دموکراسی در مدارس دوره ابتدایی استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی چالش ها و فرصت های ترویج دموکراسی در مدارس دوره ابتدایی استان فارس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموکراسی
مقاله چالش ها
مقاله فرصت ها
مقاله معلمان مدارس ابتدایی و استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلاغت سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقیب زاده میرعبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قائدی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودنیا علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر با روش تحقیق زمینه ای (پیمایشی)، بررسی و تعیین چالش ها و فرصت های ترویج دموکراسی در مدارس دوره ابتدایی استان فارس بوده است. در این مقاله، دموکراسی، به مثابه سبک، یا روش زندگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان مدارس دوره ابتدایی استان فارس بود که به کمک روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای، ۳۷۲ نفر نمونه از بین آنان، انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود. تجزیه وتحلیل داده ها، طی دو بخش، توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد، برخی از چالش های ترویج دموکراسی در مدارس دوره ابتدایی، شامل، کمبود تشکل های مدنی دانش آموزی، جو مستبدانه برخی خانواده ها، بوروکراسی شدید، تمرکز شدید نظام آموزش و پرورش، سنت غالب روش تدریس سخنرانی، استفاده محدود از روش های تدریس فعال و مشارکتی، فاصله طبقاتی بین دانش آموزان و نابرابری اقتصادی، اجتماعی و آموزشی در بین برخی از معلمان و مدیران بوده اند هم چنین، مشخص شد، برخی از فرصت های آتی ترویج دموکراسی در مدارس دوره ابتدایی می تواند، شامل، شورای معلمان، شوراهای دانش آموزی، مجلس دانش آموزی، طرح «مدرسه زندگی»، تشکیل یا توسعه اتاق های فکر، انجمن اولیا و مربیان، تشکیل گروه ها و انجمن های علمی دانش آموزی، یادگیری مشارکتی، روش های تدریس فعال و اکتشافی، طرح معلم پژوهنده، شبکه رشد و نیز مشورت و هدایت شغلی والدین دانش آموزان باشد.