مقاله بررسی پیش تیمار دهی بذر، تراکم گیاهی و تاریخ های کشت تاخیری بر سرعت سبز شدن و عملکرد علوفه خشک ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی پیش تیمار دهی بذر، تراکم گیاهی و تاریخ های کشت تاخیری بر سرعت سبز شدن و عملکرد علوفه خشک ذرت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش تیمار بذر
مقاله تاریخ و تراکم کاشت
مقاله سرعت سبز شدن
مقاله عملکرد علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پورابوخیلی فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر پیش تیمار بذر بر استقرار ذرت علوفه ای رقم S.C704، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت کرت های دو بار خرد شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. عوامل آزمایش شامل تاریخ کاشت تاخیری در دو سطح (۷ و ۲۲ مردادماه) بعنوان عامل اصلی و عامل فرعی شامل دو تراکم (۷۰ و ۹۰ هزار بوته در هکتار) و پیش تیمار بذر در چهار سطح (شاهد بدون پیش تیمار، آب خالص، پلی اتیلن گلیکول ۸۰۰۰ با غلظت ۸ درصد و نیترات پتاسیم با غلظت ۰٫۵ درصد) عامل فرعی فرعی بودند. عملکرد علوفه خشک و سرعت سبز شدن با تاخیر در کشت از ۷ به ۲۲ مرداد به ترتیب ۲۶٫۷ و ۹٫۶ درصد کاهش یافتند. حداکثر وزن خشک بوته و نسبت وزن خشک برگ و بلال به کل و حداقل نسبت وزن خشک ساقه به کل برای تاریخ کاشت ۷ مرداد بدست آمد. عملکرد علوفه خشک و سرعت سبز شدن با افزایش تراکم گیاهی از ۷۰ به ۹۰ هزار بوته در هکتار بترتیب ۲۱٫۱ و ۲۴٫۶ درصد افزایش داشتند. حداکثر نسبت وزن خشک ساقه به کل با پیش تیمار بذر با(۰٫۳۵) KNO3  بدست آمد. بیشترین عملکرد علوفه خشک (۱۲۴۷۸٫۹۱ کیلوگرم در هکتار) و درصد سبز شدن (۹۱٫۵۳ درصد) برای تراکم ۹۰ هزار بوته در هکتار و ۷ مرداد ماه حاصل شد. اثرات متقابل تاریخ×تراکم کاشت×پیش تیمار بذر بر هیچ یک از صفات مورد مطالعه اثر معنی داری نداشتند.