مقاله بررسی پیشگویی کننده های رفتار پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار: یک مطالعه مبتنی بر الگوی فرانظریه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانش و تندرستی از صفحه ۸۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی پیشگویی کننده های رفتار پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار: یک مطالعه مبتنی بر الگوی فرانظریه ای
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی هوا
مقاله مراحل تغییر رفتار
مقاله بارداری
مقاله الگوی فرانظریه ای
مقاله رفتار پیشگیرانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عربان مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: طوافیان صدیقه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: متصدی زرندی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنیا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لالویی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: باتوجه به مشکلات مادری و جنینی مرتبط با مواجهه زنان باردار با آلودگی هوا و نقش تعیین مراحل تغییر رفتار در پیشگیری از مواجهه، مطالعه حاضر با هدف تعیین پیشگویی کننده های مراحل تغییر رفتاری پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار شهر تهران طراحی شد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی ۲۰۰ نمونه از زنان باردار سه منطقه جغرافیایی شمال، جنوب و مرکز تهران که به درمانگاه های مراقبت دوران بارداری مراجعه کردند، به طور تصادفی وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها، از طریق پرسشنامه های محقق ساخته و استاندارد شده مطابق با الگوی فرانظریه ای شامل فرم اطلاعات مردم شناختی، پرسشنامه منافع، موانع، خودکارآمدی و مراحل تغییر انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای – دو، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک انجام شد.
نتایج: میانگین (±انحراف معیار) سنی افراد مورد مطالعه ۸٫۴±۲۶٫۹ سال و میانگین (±انحراف معیار) سن بارداری ۹٫۱±۲۷٫۹ هفته بود. بین مراحل تغییر رفتار با موانع، منافع و خودکارآمدی همبستگی خطی معناداری مشاهده شد (P=0.001). همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که خودکارآمدی توان پیشگویی کنندگی مراحل تغییر رفتار را دارد (P=0.001).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که از میان سازه های مورد بررسی الگوی فرانظریه ای، خودکارآمدی تنها سازه پیشگویی کننده اتخاذ رفتار پیشگیری از آلودگی هوا می باشد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان پایه ای برای مداخلات آموزشی در زمینه تغییر رفتار جهت کاهش مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار مورد استفاده متخصصین امر سلامت قرار گیرد.