مقاله بررسی پیامد بارداری مجدد پس از حاملگی مولار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم خرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی پیامد بارداری مجدد پس از حاملگی مولار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله پیامد بارداری
مقاله مول هیداتیفرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاوند نگین
جناب آقای / سرکار خانم: کامروامنش مستانه
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بصیری ساره
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حاملگی مولار، یکی از مسائل نگران کننده در طب مامایی و زنان است. اما آنچه بیش از بروز حاملگی مولار اهمیت دارد، پیامدهای بارداری بعدی است، به گونه ای که یکی از سوالات مهم در مورد افرادی که حاملگی مولار را تجربه کرده اند، این است که در صورت بروز بارداری بعدی، سرانجام آن چه خواهد شد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامد حاملگی مجدد پس از حاملگی مولار و طبیعی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی ۷۹۳ زن بارداری که بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با تشخیص حاملگی مولار و طبیعی به بیمارستان های معتضدی و امام رضا (ع) شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گیری به روش آسان (در دسترس) انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، فرم اطلاعاتی پژوهشگر ساخته بود که از طریق مصاحبه با بیماران تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون آماری لونز، تی مستقل و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن افراد در گروه حاملگی مولار و طبیعی به ترتیب ۲۶٫۵ و ۲۳٫۹۳ سال بود. دو گروه از نظر میزان بروز مرده زایی، حاملگی نابه جا، زایمان زودرس و پره اکلامپسی در بارداری مجدد تفاوت معنی داری نداشتند (p=0.702). میزان سقط در گروه حاملگی مولار بیشتر بود (p=0.0001). فاصله زمانی بین بارداری ها در گروه حاملگی نرمال طولانی تر بود (p<0.001). در مجموع، دو گروه حاملگی مولار و طبیعی از نظر احتمال بروز حاملگی مولار در بارداری مجدد، اختلاف معنی داری داشتند (p=0.003). احتمال بروز حاملگی مولار مجدد در مطالعه حاضر ۲٫۷۹ درصد بود.
نتیجه گیری: می توان به زنانی که سابقه حاملگی مولار داشته اند، اطمینان خاطر داد که بارداری های بعدی آنها عموما در معرض افزایش خطر عوارض نخواهد بود.