مقاله بررسی پیامدهای روانی – اجتماعی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی پیامدهای روانی – اجتماعی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیامدهای روانی – اجتماعی
مقاله بمباران شیمیایی
مقاله آسیب دیدگان
مقاله روش کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکاری بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر، به منظور بررسی پیامدهای روانی – اجتماعی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی (از نوع تفسیری) می باشد و جامعه آماری آن کلیه آسیب دیدگان بمباران شیمایی سردشت بودند. نمونه شامل ۱۵ مرد و ۱۵ زن بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی پیامدهای روانی – اجتماعی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان از افراد نمونه مصاحبه نیمه ساختاریافته گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مقوله بندی و دسته بندی داده ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که شکایت هایی شامل؛ عدم احساس امنیت، وابستگی عاطفی، عصبانیت، اختلالات شخصیتی، پرخاشگری در روابط اجتماعی، کاهش تعاملات اجتماعی و نارضایتی شغلی در طیف وسیعی از آسیب دیدگان مشاهده می شود.
بحث: بمباران شیمیایی باعث بوجود آمدن پیامدهای منفی روانی – اجتماعی به طور گسترده در آسیب دیدگان آن شده است و این افراد نیازمند مداخلات حمایتی از سوی مردم و نهادهای مردمی هستند.