مقاله بررسی پوسچرهای کاری به روش RULA و انجام مداخلات ارگونومیکی در واحد کنترل کیفیت یک شرکت تولیدی شیشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی پوسچرهای کاری به روش RULA و انجام مداخلات ارگونومیکی در واحد کنترل کیفیت یک شرکت تولیدی شیشه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش RULA
مقاله ارزیابی پوسچر
مقاله ارگونومی
مقاله مداخله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: بارونی زاده زینب
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزاده مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسیب های اسکلتی – عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی و ناتوانی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد. روش RULA یکی از بهترین روش های ارزیابی پوسچر برای ارزیابی اندام های فوقانی است. هدف مطالعه حاضر بررسی پوسچرهای کاری به روش RULA و انجام مداخلات ارگونومیکی در واحد کنترل کیفیت یک شرکت تولیدی شیشه بود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مداخله ای می باشد که در ایستگاه های کاری آینه کنترل یک شرکت تولیدی شیشه انجام گرفت؛ به منظور ارزیابی پوسچر کارگران قبل و بعد از مداخله، از روش RULA استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، اقدامات اصلاحی مهندسی پیشنهاد و در تمام ایستگاه ها اجرا گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ۴۰% شاغلین دارای امتیاز نهایی ۶، ۴۰% دارای امتیاز نهایی ۷ و ۲۰% دارای امتیاز نهایی ۵ می باشند. بنابراین ۶۰% ایستگاه های دارای سطح اقدام اصلاحی ۳ (به معنی مطالعه فزون تر و مداخله ارگونومیک در آینده ای نزدیک) و ۴۰% دارای سطح اقدام اصلاحی ۴ (به معنی مطالعه فزون تر و مداخله ارگونومیکی فوری) بودند. پس از مداخله ۲۰% ایستگاه های کاری دارای سطح اقدام اصلاحی ۳ و ۸۰% دارای سطح اقدام اصلاحی ۲ بودند.
نتیجه گیری: به منظور پیشگیری از اختلالات اسکلتی – عضلانی و افزایش بازده کاری و ارتقاء سلامت نیروی کار، با تعامل مثبت تیم تحقیق و همکاری شایان توجه مدیریت شرکت، مداخله مهندسی در کلیه ایستگاه های مورد مطالعه، طراحی و اجرا شد و سطح ریسک بطور اثربخشی کاهش یافت.