مقاله بررسی پروفایل بیانی mRNA ژن ABCG2/BCRP در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۵۷۵ تا ۵۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی پروفایل بیانی mRNA ژن ABCG2/BCRP در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت دارویی چندگانه
مقاله ALL کودکان
مقاله پروتئین ABCG2
مقاله حداقل بیماری باقیمانده
مقاله پیش آگهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انتظارقائم منصوره السادات
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: معافی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقیان سیدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ATP، ABCG2/BCRP یکی از اعضای شاخص ابرخانوده انتقال دهنده های متصل شونده به است. عملکرد اکثر اعضاء این ابرخانواده پروتئینی، به عنوان یکی از عوامل موثر در بروز مقاومت دارویی چندگانه شناخته شده است. MDR سد اصلی در برابر درمان لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL) می باشد. هرچند شواهد فراوانی مبنی بر دخالت ABCG2 در بروز مقاومت دارویی در سلول های توموری مختلف وجود دارد، اما نقش این ژن در بروز MDR در بلاست های بیماران مبتلا به ALL همچنان مبهم است.
روش بررسی: در این مطالعه با استفاده از روش Real-Time PCR نمونه خون محیطی یا مغز استخوان ۲۸ کودک مبتلا به ALL با تشخیص اولیه و ۱۵ کودک کنترل مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان مورد بررسی قرارگرفت. جهت بررسی کیفیت پاسخ بیماران به شیمی درمانی، حداقل بیماری باقی مانده (MRD) پس از یک سال درمان، سنجش شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و GraphPad Prism 5 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: پروفایل بیانی
mRNA ژن ABCG2/BCRP در بیماران با تشخیص اولیه نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت. از طرفی بررسی بیماران در دو گروه MRD+ و MRD بیانگر عدم تفاوت میزان بیان ABCG2/BCRP در این دو گروه بود. میزان بیان این ژن با ایمونوفنوتیپ ALL و یا عوامل پیش آگهی شناخته شده این بیماری، ارتباطی نشان نداد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر عدم تاثیر میزان بیان ژن ABCG2/BCRP در بروز مقاومت دارویی بیماران مبتلا به ALL می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، ارزش بالینی تعیین پروفایل بیانی ژن ABCG2/BCRP به عنوان عامل پیش آگهی بیماری ALL کودکان در منطقه مورد بررسی، رد می شود.