مقاله بررسی پروتئومیکی گیاهان تراریخت شده با GR-RBP2 در مقایسه با گیاه وحشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی پروتئومیکی گیاهان تراریخت شده با GR-RBP2 در مقایسه با گیاه وحشی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GR-RBP2
مقاله آنالیز پروتئومیکی
مقاله میتوکندری و انتقال ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
GR- RBP2 یکی از ۸ عضو خانواده GR-RBP در گیاه آرابیدوپسیس است که پس از ترجمه درمیتوکندری جای می گیرد. مطالعه حاضر به منظور بررسی پروتئومیکی گیاهان تراریخت شده با GR-RBP2 در مقایسه با گیاه وحشی صورت گرفته است. در این مطالعه ژن GR-RBP2 از گیاه آرابیدوپسیس جداسازی و در پلاسمید pBIN19 کلون شد. سپس پلاسمید نوترکیب از طریق باکتری Agrobacterium tumefaciens و به روش Floral Dipping به گیاه آرابیدوپسیس انتقال یافت. با انتقال cDNA کامل GR-RBP2 بیست و یک لاین به دست آمد. گیاهان تراریخت شده از نظر فنوتیپی و زمان گلدهی تفاوتی را با گیاه وحشی نشان نداده و قادر به تولید بذر بودند. میزان بیان ژن در سه لاین تراریخت شده مختلف و گیاه وحشی تعیین شد.میزان mRNA درگیاهان تراریخت شده ۲ برابر بیشتر از گیاه وحشی بود. آنالیز پروتئومیکی با استفاده از دو سیستم ژل مختلف صورت گرفت: ۲۲D IEF/SDS PAGE و ۲D Blue-native/SDS PAGE. تمام ژلها با نقره رنگ آمیزی شدند. نتایج حاصل از ژل الکتروفورز ۲ بعدی نشان داد که پروتئین GR-RBP2 در لاینهای تراریخت شده افزایش بیان داشته است. این نتایج نشان داد که پروتئینهای زنجیره تنفسی در لاینهای تراریخت شده مورد بررسی و گیاه وحشی به فراوانی وجود دارد. کمپلکس V زنجیره تنفسی (کمپلکس (F1 تا حدودی تخریب شده بود اما این امردر تمام لاینهای تراریخت شده و گیاه وحشی مشابه بود. آنالیز طیفهای MS به شناسایی ۱۱۰ لکه پروتئینی منجر شد که ۶ لکه پروتئینی در لاینهای تراریخت شده در مقایسه با گیاه وحشی افزایش نشان داد. نگاهی به برخی پروتئینهای شناخته شده نشان داد که هیچ تغییرعمده ای که نشاندهنده تحریک یا سرکوب برخی مسیرهای متابولیکی باشد وجود ندارد.