مقاله بررسی پراکندگی سلول های ایمنی در بافت رحم و طحال موش های باردار نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۵۲ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی پراکندگی سلول های ایمنی در بافت رحم و طحال موش های باردار نژاد NMRI
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگی
مقاله پراکندگی سلول های ایمنی
مقاله طحال
مقاله رحم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندریان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی امیرسالک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حاملگی به عنوان یک پدیده ایمونولوژیک دارای خصوصیات منحصر به فردی است که میان کنش بین سلول های ایمنی مادر و جنین نه تنها موجب آسیب به جنین نمی شود بلکه لازمه رشد و تکامل جنین است. از آنجا که عملکرد سلول های ایمنی رحم در موفقیت بارداری از اهمیت بسزایی برخوردار است و بسیاری از سقط های خود به خودی با نقایص ایمونولوژیک ارتباط دارد. شناختن سلول های ایمنی، پراکندگی این سلول ها در بافت رحم و مکانیسم های ایمنی دخیل در ایجاد تحمل طبیعی به یک آلوگراف (جنین) ضروری به نظر می رسد.
روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می باشد. در این مطالعه پراکندگی سلول های مختلف ایمنی در دو بافت طحال و رحم در موش های باردار نژاد NMRI با استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال، آنزیم HRP، آنزیم آلکالین فسفاتاز و نهایتا ظهور رنگ در سلول های دارای مارکرهای موردنظر در قالب رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی بررسی شد. از آزمون غیر پارامتریک Wilcoxon برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
یافته ها: یافته های حاصل از رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی با آنتی بادی های مختلف نشان داد که بین دو بافت طحال و رحم از نظر جمعیت سلول های CD11c+، CD11b+، +CD86 و +MHC-II تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین پراکندگی سلول های ایمنی در نواحی مختلف بافت طحال و رحم متفاوت است.
نتیجه گیری: الگوی پراکندگی متفاوت سلول های ایمنی در بافت رحم نسبت به بافت طحال بیانگر اهمیت و نقش ایمنی مخاطی رحم در حفظ جنین و پیشبرد حاملگی موفق می باشد. همچنین حضور سلول های ایمنی در نواحی مشخص باعث ممانعت از پاسخ های مخرب سیستم ایمنی بر ضد جنین می گردد.