مقاله بررسی پتانسیل هیدروکربنی سازندهای ایلام، لافان و سروک در میدان نفتی نصرت واقع در جنوب شرق خلیج فارس با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک ایول VI و کروماتوگرافی گازی (GC) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه زمین شناسی ایران از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی پتانسیل هیدروکربنی سازندهای ایلام، لافان و سروک در میدان نفتی نصرت واقع در جنوب شرق خلیج فارس با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک ایول VI و کروماتوگرافی گازی (GC)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسیل هیدروکربنی
مقاله پیرولیز راک ایول
مقاله سازندهای ایلام
مقاله لافان و سروک
مقاله کروماتوگرافی گازی
مقاله میدان نفتی نصرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قوامی ریابی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی بیوک
جناب آقای / سرکار خانم: کسایی نجفی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه می توان گفت که بهترین ابزارها و روش ها جهت ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ های منشا استفاده از آنالیز پیرولیز راک ایول و کروماتوگرافی گازی می باشد. در این مطالعه به منظور ارزیابی ویژگی های ژئوشیمیایی سازندهای ایلام، لافان و سروک در چاه NH-01 واقع در میدان نفتی نصرت، آنالیزهای ژئوشیمیایی (آنالیزهای مقدماتی و تکمیلی شامل پیرولیز راک ایول، استخراج مواد آلی و تفریق بیتومن و کروماتوگرافی گازی) روی ۱۵ نمونه تهیه شده از خرده های حفاری صورت گرفت (۷ نمونه سازند ایلام، ۶ نمونه سازند لافان و ۲ نمونه سازند سروک). نتایج پیرولیز راک ایول نشان داد که کروژن نمونه ها ترکیبی از نوع II-III می باشد که تمایل بیشتر به کروژن نوع II (توانایی تولید نفت بیشتر) دارند. در مجموع نمونه های سازندهای ایلام، لافان و سروک پتانسیل هیدروکربنی فقیر تا ضعیف و درجه بلوغ پائینی را نشان می دهند. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز کروماتوگرافی ستونی، تمامی نمونه های حاصل از سازندهای ایلام و سروک متشکل از هیدروکربن های پارافینیک می باشند، نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی نمونه های سازندهای ایلام و سروک بیانگر، بلوغ نسبتا بالای این سازندها که در شرایط احیایی نهشته شده اند و محیط تشکیل آن ها بیشتر تحت تاثیر مواد آلی دریایی می باشد به گونه ای که می توان گفت منشا مواد آلی نمونه ها (سنگ منشا مولد احتمالی) از نوع دریایی با اندکی ورودی از خشکی می باشد.