مقاله بررسی پتانسیل حذف میکروبی خاک های آلوده به گازوییل در شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی میکروارگانیسم ها از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی پتانسیل حذف میکروبی خاک های آلوده به گازوییل در شهر همدان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیست پالایی
مقاله آلودگی خاک
مقاله گازوییل
مقاله باکتری
مقاله سودوموناس آیروژنز
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسن زاده فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مسعود نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آلودگی های نفتی از مسائل مهم زیست محیطی هستند. گازوییل از متداول ترین آلاینده های نفتی است. زیست پالایی، فنآوری جدید پاک سازی خاک است. برخی از میکروارگانیسم ها قابلیت زیست پالایی گازوییل را دارند. این پژوهش، با هدف دستیابی به میکروارگانیسم های بومی، با قدرت تجزیه زیستی گازوییل در شرایط آب وهوایی شهر همدان انجام شد.
مواد و روش ها: نمونه های خاک آلوده به گازوییل از ۱۰ منطقه شهر همدان جمع آوری و باکتری های آن جداسازی و بر اساس ویژگی های ریخت شناسی و آزمایش های بیوشیمیایی دسته بندی شد. توانایی هر دسته در مصرف گازوییل در محیط کشت نمکی حداقل و غلظت های مختلف آلاینده (۰٫۱، ۰٫۵، ۱، ۳ درصد) از طریق کدورت سنجی در طول موج ۶۰۰ نانومتر بررسی شد. نتایج از طریق آزمون آماری تحلیل واریانس چندعاملی با هم مقایسه شد.
نتایج: در این تحقیق، ۱۰ سویه مختلف باکتریایی از خاک های آلوده به گازوییل شهر همدان یافت شد. نتایج کدورت سنجی نشان داد که اثر عامل زمان، غلظت آلاینده، نوع باکتری و اثر تعاملی آن ها در تمامی نمونه های تیمارشده معنی دار می باشد. در غلظت خاص آلاینده، با افزایش زمان ماند، کدورت نمونه هابیش تر شده که این میزان افزایش از غلظت ۰٫۱ تا ۱ درصد چشمگیرتر از غلظت ۱ تا ۳ درصد آلاینده است. افزایش غلظت از ۳ درصد به بالا موجب کاهش کدورت در برخی نمونه ها شده که می تواند کاهش راندمان حذف میکروبی آلاینده در این غلظت را به دنبال داشته باشد. سه سوش جدا شده نسبت به سایر سوش ها در کلیه غلظت ها و زمان های ماند کدورت بیشتری ایجاد کردند.
بحث و نتیجه گیری: در بین سه سوش جداشده، بیش ترین کدورت ایجاد شده به باکتری شماره ۳ مربوط بود که پس از شناسایی، به عنوان سودوموناس آیروژنز، گزارش شد. این باکتری به عنوان بهترین تجزیه کننده گازوییل از خاک های آلوده در شرایط آب و هوایی شهر همدان انتخاب شد.