مقاله بررسی پتانسیل استخراج کادمیوم، مس و روی در pH های مختلف به وسیله گیاه شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی پتانسیل استخراج کادمیوم، مس و روی در pH های مختلف به وسیله گیاه شبدر برسیم (Trifolium alexandrium)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبدر برسیم
مقاله Trifolium alexandrium
مقاله فلزات سنگین
مقاله گیاه پالایی
مقاله pH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندفر علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه اثر مخلوط فلزات سنگین کادمیوم، مس و روی، هر کدام به میزان ۶۰ قسمت در میلیون در pH های ۴٫۸، ۶ و ۷٫۲ بر رشد طولی اندام هوایی و جذب فلزات سنگین به وسیله گیاه شبدر برسیم در آزمایشی اسپلیت پلات در قالب طرح پایه کامل تصادفی به صورت گلدانی در شرایط کنترل شده نور و دما به اجرا درآمد. در طول مراحل رشد، گلدان ها توسط محلول غذایی دارای pH یکسان با هر تیمار تغذیه شدند. تیمار شاهد فاقد مخلوط فلزات سنگین بوده و تنها عناصر ضروری در حد لزوم در اختیار این تیمار قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این آزمایش نشان داد که اثر pH بر رشد طولی اندام هوایی شبدر در شرایط وجود و عدم وجود مخلوط فلزات سنگین معنی دار نمی باشد ولی اختلاف معنی داری در سطح یک درصد آماری بین رشد طولی اندام هوایی در تیمار شاهد و تیمار حاوی مخلوط عناصر سنگین مشاهده شد. در رابطه با میزان جذب، کادمیوم با جذب ۱۳۰، ۱۲۵ و ۱۱۵ و روی به میزان ۱۰۸، ۱۰۲ و ۱۰۱ (میلی گرم بر کیلوگرم) به ترتیب در pH های ۷٫۲، ۴٫۸ و ۶ رتبه اول و دوم را در جذب فلزات سنگین به دست آوردند و عنصر مس در رتبه سوم قرار گرفت. همچنین بالاترین نسبت غلظت فلزات سنگین (گیاه به خاک) به میزان ۳٫۱۲ برابر برای کادمیوم، ۷٫۰۸ و ۲٫۳۸ برابر به ترتیب برای عناصر روی و مس مشاهده شد.