مقاله بررسی پتانسیل آللوپاتیک سه جنس دارویی از تیره خشخاش بر جوانه زنی بذر و فاکتورهای رشد علف هرز تاج خروس سفید (.Amaranthus albus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی پتانسیل آللوپاتیک سه جنس دارویی از تیره خشخاش بر جوانه زنی بذر و فاکتورهای رشد علف هرز تاج خروس سفید (.Amaranthus albus L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکالویید
مقاله تاج خروس سفید
مقاله شقایق
مقاله دگرآسیبی
مقاله رومریا
مقاله فاکتورهای رشد
مقاله مامیران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: گران افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاهان تیره خشخاش یا Papaveraceae دارای انواعی از آلکالوییدها بوده و تاکنون خواص دارویی گوناگونی از آنها گزارش شده است. این تحقیق به منظور بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی شقایق (Papaver chelidoniifolium)، مامیران (Chelidonium majus) و رومریا (Roemeria refracta) بر جوانه زنی و رشد علف هرز تاج خروس سفید (Amaranthus albus) انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان انجام شد. پنج غلظت ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و 100 درصد حجمی عصاره آبی گیاهان تهیه شدند. جوانه زنی علف هرز به مدت ده روز شمارش و فاکتورهای رشد تعیین شدند. نتایج نشان داد که غلظت ۱۰۰ درصد از عصاره سه گونه سبب کاهش جوانه زنی تاج خروس سفید می شود و غلظت های بالای عصاره، طول ریشه چه و ساقه چه ها را به طور معنی داری کاهش می دهد. وزن خشک ریشه چه و ساقه چه نیز در سطح P<0.05 به طور معنی داری کاهش یافت. در میان سه جنس مورد مطالعه، مامیران دارای بیشترین اثر کاهشی در جوانه زنی و سایر فاکتورهای رشد تاج خروس سفید بود.