مقاله بررسی پایداری وضعیتی حین حفظ بار متغیر دینامیکی در وضعیت غیرقرینه تنه در مردان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۳۸ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی پایداری وضعیتی حین حفظ بار متغیر دینامیکی در وضعیت غیرقرینه تنه در مردان سالم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایداری وضعیتی
مقاله بار متغیر دینامیکی
مقاله وضعیت غیرقرینه تنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برویس سها
جناب آقای / سرکار خانم: کهریزی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: پرنیان پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تغییرات در میزان نیرو حین حفظ بار غیرقرینه می تواند همراه با افزایش خطر به هم خوردن تعادل و آسیب های مهره ای باشد؛ بنابراین بررسی پایداری وضعیتی در چنین شرایطی مانند حفظ بار متغیر دینامیکی در وضعیت غیرقرینه تنه جهت ارزیابی آسیب های شغلی و طراحی برنامه های پیشگیری و توانبخشی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
روش کار: در یک پژوهش مقطعی، دامنه و سرعت نوسان مرکز فشار بدن در ۱۴ مرد سالم حین حفظ بار استاتیک و متغیر دینامیک در وضعیت قرینه و غیرقرینه تنه مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها: پاسخ های پارامترهای مرکز فشار در جهت قدامی- خلفی به هر دو وضعیت قرینه و غیرقرینه تنه یکسان بود؛ در حالی که این پاسخ در جهت داخلی – خارجی در وضعیت غیرقرینه نسبت به قرینه به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.05). حفظ بار متغیر دینامیکی در وضعیت غیرقرینه منجر به افزایش پارامترهای تعادل در هر دو جهت داخلی – خارجی و قدامی – خلفی گردید (p<0.05)؛ در حالی که در وضعیت قرینه تنها افزایش در جهت قدامی – خلفی مشاهده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بار متغیر دینامیکی کنترل پایداری وضعیتی فرد را به مخاطره می اندازد که این اثر در شرایط غیرقرینه بیشتر می گردد.