مقاله بررسی پایایی پارامترهای منحنی فراخوانی رفلکس H عضلات سولئوس و گاستروکنمیوس خارجی در ارزیابی میزان تحریک پذیری حوضچه نورون حرکتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی پایایی پارامترهای منحنی فراخوانی رفلکس H عضلات سولئوس و گاستروکنمیوس خارجی در ارزیابی میزان تحریک پذیری حوضچه نورون حرکتی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحنی فراخوانی رفلکس H
مقاله تکرارپذیری
مقاله تحریک پذیری نورون حرکتی
مقاله ماهیچه اسکلتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری رسول
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمان گیتی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در سالهای اخیر استفاده از روش رسم منحنی فراخوانی رفلکس H جهت ارزیابی تحریک پذیری رفلکس تک سیناپسی آوران های گروه Ia رو به افزایش بوده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تکرارپذیری پارامترهای منحنی فراخوانی رفلکس H عضلات گاستروسولئوس برای تشخیص تحریک پذیری حوضچه نورون حرکتی بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ۱۵ فرد سالم غیرورزشکار تحت آزمایش قرار گرفتند. ۴۰ تحریک الکتریکی با پالس هایی به مدت ۱ میلی ثانیه و ۳ تحریک در هر شدت بر عصب تیبیال اعمال شد، سپس منحنی فراخوانی رفلکس H در ۴ مرحله ثبت گردید. همچنین هر فرد در دو جلسه به فاصله یک هفته ارزیابی شد.
یافته ها: ضریب همبستگی درون جلسه ای شدت های لازم جهت ثبت آستانه، رفلکس HMax و رفلکس H انتهایی، همچنین دامنه HMax و شیب کلی بازوی صعودی و نزولی؛ ۰٫۹۷-۰٫۹۹ به دست آمد. ضریب همبستگی بین جلسه ای (آزمون – بازآزمون) این متغیرها در عضله سولئوس ۰٫۹۱-۰٫۹۵ بود و ضریب همبستگی بین جلسه ای دامنه قله به قله HMax و شیب کلی صعودی عضله گاستروکنمیوس ۰٫۶۵ و ۰٫۶۷ به دست آمد. شیب سه نقطه ابتدایی و انتهایی بازوی صعودی، تکرارپذیری متفاوتی را در آزمون تکرارپذیری داخل جلسه و بین جلسات نشان داد ۰٫۹۶)-۰٫۶۴).
نتیجه گیری: آزمون تکرارپذیری، ICCs داخل جلسه و بین جلسه بالایی را برای اجزای اصلی فانکشنال منحنی فراخوانی سولئوس نشان داد. همچنین پارامترهای منحنی فراخوانی همچون شدت های لازم جهت ثبت آستانه، رفلکس HMax سولئوس و گاستروکنمیوس خارجی و شیب کلی بازوی صعودی و نزولی، دامنه قله به قله رفلکس HMax در عضله سولئوس؛ تکرارپذیری بسیار بالایی داشتند.