مقاله بررسی پایایی و روایی پرسشنامه انگیزش یادگیری علم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی پایایی و روایی پرسشنامه انگیزش یادگیری علم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزش یادگیری علم
مقاله خودکارآمدی
مقاله استراتژی یادگیری فعال
مقاله ارزش یادگیری علم
مقاله هدف پیشرفت
مقاله هدف عملکرد
مقاله تحریک محیط یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بخشش مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی پایایی و روایی پرسشنامه انگیزش یادگیری علم، نمونه ای متشکل از ۲۵۸ زن و ۱۱۷ مرد ۱۷ تا ۲۴ ساله (میانگین سنی ۲۲ سال) از دانشجویان پیام نور مرکز ملایر، پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند. بررسی همسانی درونی پرسشنامه نشان داد که تمام ۳۵ گزاره این مقیاس با نمره کل همبستگی بالایی داشتند. مقدار پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی گاتمن، برای کل مقیاس به ترتیب ۰٫۸۳۸ و ۰٫۸۷۵ به دست آمد. هم چنین، در بازآزمایی پرسشنامه با فاصله زمانی ۲ هفته، ضریب همبستگی ۰٫۶۶۷ به دست آمد که در سطح ۰٫۰۰۱ معنی دار بود. جهت بررسی روایی محتوا، تعدادی از استادان روان شناسی، قابلیت پرسشنامه را در سنجش انگیزش یادگیری علم تایید کردند. تحلیل عاملی اکتشافی، برای بررسی روایی درونی به استخراج ۶ عامل، منطبق با خرده مقیاس های این پرسشنامه منجر شد که در مجموع ۵۶٫۰۵ درصد از واریانس کل را تبیین کردند. هم چنین، آلفای کرونباخ از ۰٫۷۲۸ تا ۰٫۸۴۷ و میانگین همبستگی از ۰٫۰۹۲ تا ۰٫۴۷۷ برای خرده مقیاس ها، نشان دهنده پایایی درونی و روایی تشخیصی پرسشنامه بود. یافته های پژوهش نشان دادند که پرسشنامه انگیزش یادگیری علم در جامعه دانشجویان ایرانی از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.