مقاله بررسی پایایی و روایی باز ترجمه فارسی پرسشنامه MCDAS در مقایسه با پرسشنامه کورا و وینهام در سنجش اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی پایایی و روایی باز ترجمه فارسی پرسشنامه MCDAS در مقایسه با پرسشنامه کورا و وینهام در سنجش اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب دندانی
مقاله شاخص تغییر یافته اضطراب دندانی کودکان
مقاله کورا
مقاله وینهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی نژاد شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زادگان زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: شرکت صفیه
جناب آقای / سرکار خانم: شکری مژدهی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نحوه اندازه گیری اضطراب کودکان در حین اعمال دندانپزشکی یکی از مشکلات حین درمان است. گزارش از چند کشور نشان می دهد که شاخص تغییر یافته اضطراب دندانی کودکان MCDAS یک پرسش نامه با کاربرد موفقیت آمیز در تعیین اضطراب دندانی کودکان است. هدف از این مطالعه بررسی پایایی و روایی باز ترجمه فارسی پرسشنامه MCDAS در مقایسه با پرسشنامه کورا و وینهام در سنجش اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی است.
مواد و روش ها: این یک مطالعه توصیفی می باشد که میزان اضطراب کودکان حین درمان های دندانپزشکی با استفاده از پرسش نامه MCDAS (شاخص تغییر یافته اضطراب دندانی کودکان)، و پرسشنامه CDAS (شاخص اضطراب دندانی کورا) و نیز پرسش نامه VPT (تست تصویری وینهام) بر روی ۲۶۰ کودک ۹ تا ۱۲ ساله به روش نمونه گیری غیر تصادفی بررسی شده است. در این مطالعه پرسش نامه MCDAS به فارسی ترجمه شده و سپس به انگلیسی برگردانده شد و مشاهده گردید که قابل برگشت است. پس از تکمیل پرسشنامه، میزان همبستگی درونی این سه پرسش نامه از طریق تست آماری کرونباخ آلفا و نیز میزان همبستگی این سه پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی آماری پیرسون تعیین گردید.
یافته ها: آلفای کرونباخ، ثبات درونی پرسشنامه MCDAS را ۰٫۸، پرسشنامه CDAS را ۰٫۶ و پرسشنامه VPT را ۰٫۶ نشان دادو نیز میزان همبستگی پرسشنامه MCDAS با دو پرسشنامه وینهام و کورا بیشتر از میزان همبستگی پرسشنامه کورا و وینهام با یکدیگر بود. (P<0.01)
نتیجه گیری: به نظر می رسد که پرسشنامه MCDAS در تعیین اضطراب دندانی کودکان بهتر از دو پرسشنامه وینهام و کورا است.