مقاله بررسی پارامترهای عملکرد یک سیکلون جداکننده جامد-گاز با مدل های مختلف آشفتگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در تبدیل انرژی از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی پارامترهای عملکرد یک سیکلون جداکننده جامد-گاز با مدل های مختلف آشفتگی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیکلون گازی
مقاله k-ε
مقاله RNG k-ε استاندارد
مقاله افت فشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نقره آبادی امین رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی بهبهانی پویان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تاثیر پارامتر سرعت بر افت فشار سیکلون و قطر ذرات بر باز ده سیکلون با حدود ۱۳۰۰۰۰۰ المان بصورت با سازمان تهیه شده است. برای ایجاد کوپل میان معادلات پیوستگی و ممنتوم از الگویتم سیمپل استفاده شده است. پروفیل های سرعت در جهت های y و z جریان در دو مقطع سیکلون با استفاده از مدل های آشفتگی RNG k-ε، k-ε استاندارد و k-ε تحقق پذیر ۲۲ محاسبه شده اند و به همراه نتایج تجربی موجود مورد مقایسه قرار گرفتند. همچنین نشان داده شد با افزایش سرعت ورودی، افت فشار سیکلون به علت بیشتر شدن شدت آشفتگی و ایجاد جریان های چرخشی قوی افزایش می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که مدل RNG k-ε مرتبه دوم در پیش بینی پروفیل های سرعت از دقت بالاتری نسبت به بقیه مدل های k-ε برخوردار است.