مقاله بررسی یادگیری و حافظه شنوایی-کلامی در کودکان ۱۱-۹ ساله فارسی زبان و تعیین مقادیر هنجار در جمعیت مورد مطالعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی یادگیری و حافظه شنوایی-کلامی در کودکان ۱۱-۹ ساله فارسی زبان و تعیین مقادیر هنجار در جمعیت مورد مطالعه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه
مقاله کودک
مقاله یادگیری شنوایی کلامی
مقاله آزمون ری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: گشانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جلایی شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حافظه و یادگیری به ویژه یادگیری شنوایی – کلامی از جمله عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری و رشد مهارت های شناختی در کودکان می باشد .ارزیابی این عامل تاثیر گذار به روش های مختلفی میسر است. آزمون ری یک ابزاربالینی با ارزش برای این منظور می باشد. نسخه فارسی آن در کودکان فارسی زبان تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی روند یادگیری و حافظه شنوایی – کلامی در کودکان فارسی زبان با استفاده از نسخه فارسی آزمون یادگیری/حافظه شنوایی – کلامی ری و همچنین مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات سایر کشورها بر روی کودکان می باشد.
روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر روی ۸۶ کودک هنجار در محدوده سنی ۱۱-۹ انجام شد و جنبه های مختلف حافظه از جمله یادآوری آنی، یادآوری تاخیری، توانایی بازشناسی، سرعت فراموشی، تاثیر تداخل و روند یادگیری با استفاده از نسخه فارسی آزمون شنوایی – کلامی ری بررسی گردید.
یافته ها: بین امتیازات مراحل ۱ تا ۵ آزمون ری تفاوت معناداری مشاهده شد (P<0.05) میانگین امتیازات مراحل آزمون از ۷٫۳۴ در مرحله اول به ۱۳٫۹۳ در مرحله پنجم افزایش یافت. میزان پاسخ های صحیح در دخترها نسبت به پسرها بیشتر بود (P<0.05). بین یادآوری آنی و تاخیری تفاوت معناداری مشاهده نشد (P<0.05) بین یادآوری تاخیری با امتیاز بازشناسی تفاوت معنادار بود (P<0.05). میزان تداخل پیش گستر، تداخل پس گستر، سرعت فراموشی به ترتیب برابر ۰٫۹۷، ۰٫۸۷، ۰٫۳۷ بدست آمد.
نتیجه گیری: نسخه فارسی آزمون ری در شرایط بالینی عملکرد حافظه و یادگیری شنوایی کلامی را به خوبی مورد ارزیابی قرار می دهد. رشد پاسخ های صحیح از مرحله اول به مرحله پنجم در آزمون ری، اثر یادگیری در کودکان را نشان داد. بر اساس مجموع نتایج به دست آمده، عملکرد حافظه و یادگیری شنوایی کلامی در کودکان در نسخه فارسی این ازمون با جمعیت مشابه در سایر کشورها قابل مقایسه است.