مقاله بررسی و مقایسه کمی و کیفی پرداخت دندان ها به روش تزریق اتوماتیک خمیر پروفیلاکسی در مقایسه با روش معمول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه کمی و کیفی پرداخت دندان ها به روش تزریق اتوماتیک خمیر پروفیلاکسی در مقایسه با روش معمول
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرداخت دندان
مقاله خمیر پروفیلاکسی
مقاله زمان پرداخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارگردهنوی ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گلستانه هدایت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرداخت دندان، شامل عمل صاف کردن سطح با استفاده از برس یا روش های دیگر همراه با ترکیب خمیر ساینده پروفیلاکسی، می باشد. گذاشتن خمیر به سر برس توسط دست زمان بر است. هدف از این مطالعه، بررسی کمی و کیفی یک دستگاه اتوماتیک جدید با دستگاه معمولی به ترتیب از طریق اندازه گیری زمان پرداخت و تعداد دندان های پرداخت شده در واحد زمان و نظرخواهی از کاربران بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی- توصیفی ۶۰ نمونه دندان در دو فک بالا و پایین به صورت تصادفی با دستگاه معمول و اتوماتیک پرداخت شده و زمان و تعداد دندان های پرداخت شده در یک دقیقه اندازه گیری شد. در ارزیابی کیفی از طریق پرسش نامه، نظر کاربران درباره کارایی روش جدید پرداخت اتوماتیک در مقایسه با دستگاه معمولی جمع آوری شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۱ با آزمون آنالیز واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شد (۰٫۰۵=a).
یافته ها: زمان پرداخت در دستگاه اتوماتیک ۶۰ درصد کاهش یافت. میزان تغییر زمان دستگاه اتوماتیک نسبت به دستگاه معمولی تفاوت معنادار داشت (۰٫۰۰۳=p value). نوع فک اثر معنادار در زمان و تعداد دندان های پرداخت شده با دستگاه جدید در مقایسه با دستگاه معمولی نداشت (۰٫۹۶ و ۰٫۳۰=p value). در ارزیابی کیفی دستگاه اتوماتیک، ۱۰ درصد کاربران ارزیابی متوسط و ۸۶٫۷ درصد نظر خوب و ۳٫۳ درصد ارزیابی ضعیف از دستگاه داشتند. هم چنین کارایی دستگاه از نظر رضایت مندی کاربران ۷۶٫۶ درصد، ازلحاظ علاقه کیفی کاربر به خرید دستگاه ۷۳٫۳ درصد، نسبت به رقیق شدن خمیر پروفیلاکسی با آب ۶۰ درصد و یکنواخت پرداخت شدن دندان ها توسط مکانیسم جدید ۵۰ درصد افزایش نشان داد.
نتیجه گیری: با درنظر گرفتن محدودیت های پژوهش، دستگاه تزریق اتوماتیک خمیر پروفیلاکسی در مقایسه با دستگاه معمولی از نظر کمی (زمان و تعداد دندان های پرداخت شده) و از نظر کیفی (رضایت مندی کاربر، ارگونومی و سادگی کار با سیستم) برتری نشان داد. مطالعات بیش تر توصیه می گردد.