مقاله بررسی و مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری با افراد سالم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی اساسی
مقاله وسواسی- جبری
مقاله کارکردهای اجرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی مهری
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای کارکردهای اجرایی (بازداری، تغییر جهت توجه و به روزرسانی اطلاعات) در سه گروه بیماران افسرده اساسی، وسواسی- جبری و افراد بهنجار صورت گرفت.
روش: در این پژوهش ۲۰ بیمار افسرده اساسی، ۲۱ بیمار وسواسی- جبری و ۲۱ نفر افراد بهنجار با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر اساس سن، جنس، تحصیلات و وضعیت تاهل همتا شدند. داده ها با استفاده از آزمون N تعداد به عقب، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و آزمون رنگ- واژه استروپ به دست آمد و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در زمینه بازداری در خطای تداخل اشتباهات و خطای تداخل زمان بین گروه کنترل با گروه بیمار و گروه های بیمار با همدیگر تفاوت معنادار وجود ندارد، در تغییر جهت توجه در شاخص های خطای درجاماندگی و تعداد طبقات بین گروه بیمار و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد، اما بین گروه های بیمار با همدیگر تفاوت معناداری مشاهده نشد. در زمینه به روزرسانی اطلاعات نیز در شاخص مربوط به تعداد خطا بین گروه بیمار با کنترل تفاوت معنادار اما در میانگین زمان واکنش به دلیل بررسی متغیر همگام سن با استفاده از تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری به دست نیامد و در نهایت بین این دو شاخص در گروه های بیمار با هم تفاوتی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: بنابر یافته های این مطالعه آسیب در کارکردهای اجزایی در این بیماران نشانگر نقص های توجهی و دستکاری کردن اطلاعات بوده و نبود تفاوت بین گروه های بیمار نشانگر آسیب پذیری مشترک این دو گروه می باشد.