مقاله بررسی و مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در قسمت های مختلف پلاک های متحرک ارتودنسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۴۰۶ تا ۴۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در قسمت های مختلف پلاک های متحرک ارتودنسی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وسایل ارتودنسی متحرک
مقاله استرپتوکوکوس موتانس
مقاله بهداشت دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توده زعیم محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: زندی هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حائریان اردکانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قطره سامانی لادن
جناب آقای / سرکار خانم: امامی آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماران دریافت کننده درمان ارتودنسی دچار تغییراتی در محیط دهان از قبیل افزایش سطوح میکروارگانیسم ها در حفره دهان و بیوفیلم های دندانی می شوند. با توجه به نقش استرپتوکوک موتانس در ایجاد و شروع پوسیدگی، هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در قسمت های مختلف پلاک های متحرک ارتودنسی است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی قبل از استفاده از پلاک متحرک نمونه در ۳ ناحیه (بایت پلاک در مجاورت دندان ۶، فنر و سطح داخلی پلاک متحرک در مجاورت دندان ۶) گرفته شده و یک ماه پس از تحویل پلاک ارتودنسی نیز نمونه گیری مجدد انجام و در محیط کشت مایتیس سالیواریس آگار حاوی %۰٫۰۰۱ کلریت پتاسیم کشت داده شده و سپس میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در این نواحی تعیین شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون های Paired sample و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که شاخص پلاک به طور قابل ملاحظه ای بعد از استفاده از پلاک متحرک افزایش یافت (p<0.05). تفاوت قابل ملاحظه ای در میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در بین فنر و بایت پلاک وجود داشت (p<0.05) اما در مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در ناحیه فنر و بدنه پلاک، در مجاورت دندان ۶ به لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05).
نتیجه گیری: این مطالعه لزوم کنترل دقیق بهداشت دهان بیماران تحت درمان با پلاک های ارتودنسی متحرک جهت پیشگیری از پوسیدگی های دندانی را نشان داده و بر آموزش بهداشت دهان توسط ارتودنتیست تاکید دارد.