مقاله بررسی و مقایسه میزان برخی ترکیبات شیمیایی عضله سه گونه از کپورماهیان بومی تالاب هورالعظیم در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه میزان برخی ترکیبات شیمیایی عضله سه گونه از کپورماهیان بومی تالاب هورالعظیم در استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکیبات شیمیایی
مقاله عناصر ضروری
مقاله عضله
مقاله کپور ماهیان
مقاله تالاب هورالعظیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولایت زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بی ریا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بازیار سعد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور تعیین میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت و عناصر ضروری روی و آهن در سه گونه ماهی برزم (Barbus pectoralis)، حمری (Carasobarbus) و شلج (Aspius vorax) تالاب هورالعظیم استان خوزستان انجام شد. ۲۷ نمونه ماهی برزم، حمری و شلج از تالاب هورالعظیم تهیه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS 18 و آزمون t انجام شد که وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح ۹۵ درصد (P=0.05) تعیین گردید. در این تحقیق بین میزان پروتئین، خاکستر و کربوهیدرات عضله سه گونه ماهی برزم، حمری و شلج تالاب هورالعظیم اختلاف معنی داری نداشت (P>0.05)، اما میزان چربی و رطوبت عضله سه گونه ماهی مورد مطالعه اختلاف معنی داری مشاهده شد (P<0.05). بالاترین میزان پروتئین (۱۷٫۵±۰٫۶۲)، چربی (۳٫۴۳±۰٫۲) و کربوهیدرات (۰٫۶۱±۰٫۰۰۹) در عضله ماهی برزم و بالاترین میزان خاکستر (۱٫۵۶±۰٫۱۵) و رطوبت (۸۰٫۷۳±۰٫۲) در عضله ماهی حمری بدست آمد. پایین ترین میزان پروتئین (۱۶٫۲۳±۰٫۲۵) و چربی (۱٫۳±۰٫۱۷) در عضله ماهی حمری و پایین ترین میزان خاکستر (۱٫۰۲±۰٫۰۷۲) و رطوبت (۷۷٫۴۳±۰٫۴۵) در عضله ماهی برزم بدست آمد. میزان آهن در عضله ماهی برزم، حمری و شلج به ترتیب ۱۰٫۹۶±۰٫۲۵، ۱۰٫۴۶±۰٫۲۸ و ۹٫۷۳±۰٫۲ میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بود. میزان روی در عضله ماهی برزم، حمری و شلج به ترتیب ۱۱٫۹±۰٫۳۶، ۱۲٫۹±۰٫۳۶ و ۱۰٫۹۳±۰٫۲۷ میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بدست آمد.