مقاله بررسی و مقایسه میزان آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی واحد مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۲۰۱ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه میزان آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی واحد مشهد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله زیرساخت فنی
مقاله فرهنگ و عوامل انسانی
مقاله ساختار و فرایندها
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی متین اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه میزان آمادگی زیر ساخت های اساسی پیاده سازی مدیریت دانش (فرهنگ و عوامل انسانی، ساختار و فرایند ها و زیرساخت فنی) و رتبه بندی این عوامل از نظر درجه اهمیت در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد صورت گرفت. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری اعضای هیات علمی دو دانشگاه مذکور بودند. در دانشگاه پیام نور نظر تمام جامعه آماری پیمایش شد و در دانشگاه آزاد اسلامی برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و سوالات این پرسشنامه با الگو برداری از پرسشنامه های مشابه داخلی و خارجی و بررسی متون مدیریت دانش طراحی شد. نتایج حاکی از آن بود که دانشگاه دولتی در ابعاد «فرهنگ و عوامل انسانی»، «زیرساخت فناوری اطلاعات» و «ساختار و فرایند ها»، برای پیاده سازی مدیریت دانش در سطح نامطلوبی قرار دارد و دانشگاه آزاد در ابعاد «فرهنگ و عوامل انسانی»، «زیر ساخت فناوری اطلاعات» و «ساختار و فرایند ها»، برای پیاده سازی مدیریت دانش در سطح آمادگی متوسطی قرار دارد. هم چنین نتایج حاصل از آزمون رتبه بندی (آزمون فریدمن) نشان داد که در هر دو دانشگاه دولتی و آزاد «فرهنگ و عوامل انسانی»، به عنوان با اهمیت ترین عامل می باشد. هم چنین، در دانشگاه دولتی «ساختار و فرایند ها» به عنوان کم اهمیت ترین عامل و در دانشگاه آزاد «زیرساخت فناوری اطلاعات» به عنوان کم اهمیت ترین عامل شناخته شد.