مقاله بررسی و مقایسه فضای رویشی دندان مولر سوم نهفته و رویش یافته فک پایین با رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۲۴۶ تا ۱۲۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه فضای رویشی دندان مولر سوم نهفته و رویش یافته فک پایین با رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی یزد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فک پایین
مقاله مولر سوم
مقاله دندان رویش نیافته
مقاله رادیوگرافی پانورامیک
مقاله فضای رویشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزالدینی اردکانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: میربیگی صنم
جناب آقای / سرکار خانم: جبالی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام این مطالعه تعیین و مقایسه فضای رویشی دندان مولر سوم رویش نیافته و رویش یافته با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی یزد در سال های ۹۲-۹۰ می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی، ۱۵۰رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال آرشیو در بخش رادیولوژی توسط نرم افزار romexis، طی شرایط استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. در بیماران با دندان های مولر سوم رویش یافته، مولر سوم رویش نیافته (مزیوانگولار و ورتیکال)، پارامترهای زاویه بین محور طولی دندان مولر سوم و دوم، زاویه گونیال، عرض مولر سوم، فضای رترو مولر و نسبت آن به عرض مولر سوم، مرحله تکاملی ریشه مولر سوم و فاصله مرکز راموس تا دیستالی ترین نقطه مولر دوم بررسی شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس و وضعیت رویشی دندان مولر سوم فک پایین- رویش نیافته یا رویش یافته نیز از پرونده بیماران استخراج شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ و آزمون های توصیفی و T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین زاویه بین مولر دوم و سوم، میانگین فضای رترومولر و نسبت آن به عرض مولر سوم و میانگین فاصله مرکز راموس تا مولر دوم بین دو گروه رویش یافته و رویش نیافته از نظر آماری اختلاف معنی داری نشان داد (
p=0.0001) میانگین زاویه گونیال (p=0.213) و عرض مولر سوم (p=0.348) بین دو گروه رویش یافته و رویش نیافته اختلاف معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: افزایش زاویه بین دندان مولر دوم و سوم و فضای ناکافی رترومولر موجب رویش نیافتگی دندان مولر سوم می شود. اما عرض مولر سوم و زاویه گونیال در تعیین عدم رویش یا رویش دندان مولر سوم نقشی ندارند.