مقاله بررسی و مقایسه شاخص های رشد بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) رهاسازی شده به رودخانه گرگانرود، در کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر، در سال ۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه شاخص های رشد بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) رهاسازی شده به رودخانه گرگانرود، در کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر، در سال ۱۳۸۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بچه تاسماهیان ایرانی،شاخص رشد
مقاله شهید مرجانی
مقاله سد وشمگیر
مقاله رودخانه گرگانرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنایت غلامپور طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: پیری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر شاخص های رشد بچه تاسماهیان ایرانی در کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر در سال ۱۳۸۱، به منظور رهاسازی به رودخانه گرگانرود مورد بررسی قرار گرفت. سطح کشت بچه تاس ماهیان ایرانی در سال ۱۳۸۱ در کارگاه شهید مرجانی ۱۴ هکتار، تعداد بچه تاس ماهیان ایرانی کشت شده ۱۱۲۰۰۰۰ قطعه، تعداد بچه ماهیان رها سازی شده ۴۲۹۹۳۰ قطعه و درصد بازماندگی آن ۳۸٫۴ درصد گزارش گردید. همچنین سطح کشت بچه تاس ماهیان ایرانیدر این سال در کارگاه سد وشمگیر ۱۰۲ هکتار، تعداد بچه تاس ماهیان ایرانی کشت شده ۱۱۱۳۵۰۰۰ قطعه، تعداد بچه ماهیان رهاسازی شده ۴۱۷۹۵۱۱۶ قطعه و درصد بازماندگی آن ۳۷٫۵۳ درصد گزارش گردید. در کارگاه شهید مرجانی بچه ماهیان در دامنه طولی ۱۵-۷٫۲ سانتی متر، دامنه وزنی ۱۲٫۶-۲٫۲ گرم و میانگین وزنی ۴٫۶۹±۰٫۶۹ گرم و بچه ماهیان کارگاه سد وشمگیر در دامنه طولی ۶-۹٫۳ سانتی متر، دامنه وزنی ۳٫۱-۱٫۰۸ گرم و میانگین وزنی ۰٫۲۲±۲٫۵ گرم قرار داشتند. ضریب چاقی و نرخ رشد بچه ماهیان در کارگاه شهید مرجانی به ترتیب ۰٫۰۲±۰٫۴۳ و ۰٫۴±۵٫۳۱ و در کارگاه سد وشمگیر ۰٫۰۲±۰٫۴۱ و ۰٫۴±۵٫۵ محاسبه گردید. نتایج بررسی حاضر نشان داد که ضریب چاقی و نرخ رشد بچه تاس ماهیان ایرانی در دو کارگاه مورد بررسی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند (P>0.05)