مقاله بررسی و مقایسه سه مدل مختلف نفوذپذیری با استفاده از نتایج آزمایش های استوانه مضاعف (بررسی موردی محدوده سواحل دو رودخانه در استان بوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۴۴۵ تا ۱۴۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه سه مدل مختلف نفوذپذیری با استفاده از نتایج آزمایش های استوانه مضاعف (بررسی موردی محدوده سواحل دو رودخانه در استان بوشهر)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استوانه مضاعف
مقاله باهوش
مقاله حوضه آبریز
مقاله مدل های نفوذپذیری
مقاله مند
مقاله نفوذپذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واقفی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موحدزاده مالک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفوذ آب در خاک حوضه آبریز به عوامل مختلفی بستگی دارد. هر حوضه آبریز بنا بر اقلیم و شرایط و ساختمان خاک خاص خود، خصوصیات منحصر به فردی دارد. در این تحقیق سواحل دو رودخانه دائمی استان بوشهر (رودخانه مند در شهرستان دشتی و رودخانه باهوش در شهرستان تنگستان) بررسی شده است. میزان نفوذ عمودی آب به خاک با روش آزمایش صحرایی استوانه مضاعف با سه تکرار (در ۱۲۰ چاهک) برای کنترل و تعیین مدل مناسب و محاسبه ضرایب ۳ مدل نفوذپذیری کاستیاکف، فیلیپ و حفاظت خاک آمریکا SCS اندازه گیری شد. با استفاده از نرم افزارهای محاسباتی منحنی های میزان نفوذ و نفوذ تجمعی رسم شد و برای هر مدل برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک نوشته شد تا ضریب مدل ها با کم ترین خطا نسبت به منحنی های به دست آمده از آزمایش ها، به عنوان بهترین ضرایب به دست آمده تعیین کند. هر برنامه با قرار دادن حالت های مختلفی از ضرایب، مدل ها را به طور مجزا با نتایج آزمایش های میدانی تطابق داده و ضمن نمایش میانگین مقدار خطا بهترین ضرایب منطبق با محدوده سواحل رودخانه را به عنوان خروجی محاسبات نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که برای محدوده سواحل رودخانه باهوش تنگستان مدل نفوذپذیری حفاظت خاک آمریکا SCS نسبت به مدل فیلیپ و کاستیاکف خطای کم تری دارد و مدل فیلیپ نسبت به مدل کاستیاکف و SCS آمریکا تناسب و تطابق بیش تری با محدوده سواحل رودخانه مند دشتی دارد.