مقاله بررسی و مقایسه رضایت مندی مادران از مراقبت های جسمانی ارائه شده از طرف مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه رضایت مندی مادران از مراقبت های جسمانی ارائه شده از طرف مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی تبریز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت مندی
مقاله مراقبت های جسمانی
مقاله مراقبین
مقاله زایمان طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: صحتی شفایی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: عطری برزنجه شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اقدام پور فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رضایت بیمار مفهومی است که امروزه در مراقبت های پزشکی اهمیت بسیار ویژه ای یافته است. از آنجا که بهبود کیفیت مراقبت بدون توجه به نظرات و انتظارات بیماران امکان پذیر نیست و ماماها از اعضای اصلی تیم مراقبت های بهداشتی اولیه هستند و نقش مهمی در ارائه مراقبت های قبل و بعد از زایمان را بر عهده دارند، باید از میزان رضایت مددجویان آگاهی داشته باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی رضایت مندی مادران از مراقبت های جسمانی ارائه شده از طرف مراقبین زایمانی در دوران بستری می باشد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقایسه ای بر روی ۲۷۰ نفر از مادرانی که در بیمارستان های الزهراء، طالقانی و ۲۹ بهمن تبریز زایمان کرده بودند، انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که رضایت مندی مادران از مراقبین پروسه زایمانی (از زمان پذیرش در بیمارستان جهت انجام زایمان تا زمان ترخیص از بیمارستان) می سنجید استفاده گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل،ANOVA  و همبستگی در نرم افزار آماریSPSS (ver.13)  تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: در بیمارستان های آموزشی رضایت مندی مادران از مراقبت های جسمانی انجام شده در اتاق زایمان (۸۹%) و بعد از زایمان (۸۹٫۵%) در حد بالایی بود و در لیبر به ۶۹% می رسید. و در بیمارستان های غیرآموزشی ۹۲٫۹% مادران از مراقبین لیبر، ۹۵٫۷ درصد از مراقبین زایمان و در نهایت ۹۱٫۴ درصد مادران از مراقبین بعد از زایمان رضایت داشتند. رضایت مندی از مراقبت های جسمانی در طی لیبر (P=0.000) و زایمان (P=0.004) در بین بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی اختلاف آماری معناداری داشت. ولی در مرحله بعد از زایمان با (P=0.004) اختلاف آماری معناداری نداشت.
نتیجه گیری: رضایت مندی مادران از مراقبین لیبر پایین تر از زایمان و بعد از زایمان بود. وجود تعداد زیاد مراقبین، پراسترس و همراه با درد بودن و نیاز به مراقبت، حمایت بیشتر در این مرحله می تواند دلیل این امر باشد. رضایت مندی در طی لیبر و زایمان در بیمارستان های آموزشی نسبت به غیرآموزشی پایین می باشد علت این نارضایتی ها انجام مراقبت توسط تعداد زیاد مراقبین و حضور دانشجویان و انجام مراقبت توسط آنها است.