مقاله بررسی و مقایسه رشد جنبه محتوایی تعریف واژه در کودکان ۵٫۴ تا ۵٫۷ ساله فارسی زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه رشد جنبه محتوایی تعریف واژه در کودکان ۵٫۴ تا ۵٫۷ ساله فارسی زبان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد
مقاله تعریف واژه
مقاله کودک
مقاله فارسی زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی طاهره سیما
جناب آقای / سرکار خانم: ظریفیان طلیعه
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطانی پوریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تعریف واژه یکی از مهارت های پیچیده زبانی است که آگاهی فرازبانی و سواد، نقش مهمی در آن دارند. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه رشد جنبه محتوایی تعریف واژه در کودکان ۵٫۴ تا ۵٫۷ ساله انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی تحلیلی بود. آزمودنی ها شامل ۱۰۷ دختر و پسر بودند که در رده های سنی اول (۶۵-۵۴ ماه)، دوم (۷۷-۶۶ ماه) و سوم (۹۰-۷۸ ماه) به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای، از مهدکودک ها و مدارس مناطق ۱، ۷ و ۱۷ تهران انتخاب شدند. تکلیف تعریف واژه روی آن ها انجام شد. پایایی تکلیف تعریف واژه به روش همبستگی نمرات دو ارزشیاب مستقل و روایی آن به صورت محتوایی بررسی شده است. برای تحلیل از روش های آماری کروسکال والیس و من ویتنی یو استفاده شد.
یافته ها: با افزایش سن، میانگین نمره جنبه محتوایی تعریف واژه افزایش معنی داری پیدا کرد (p=0.001). البته افزایش میانگین نمره جنبه محتوایی در گروه سنی دوم و سوم، اختلاف معنی داری نداشت. بیشترین پاسخ مورد استفاده در همه سنین، پاسخ عملکردی بود. همچنین با افزایش سن، میزان استفاده از پاسخ خطا (p=0.002) و عینی (p=0.003) به طور معنی داری کاهش یافت و در مقابل، درصد استفاده از پاسخ ترکیبی نوع دوم افزایش معنی داری داشت (p<0.001).
نتیجه گیری: با افزایش سن، کیفیت تعریف ها از نظر محتوایی بهبود می یابد و تعریف ها از پاسخ های عینی و عملکردی به سمت تعریف های ترکیبی نوع دوم پیش می روند.